Pressmeddelande -

Detaljhandelns försäljning, juni 2011: Försäljningen i detaljhandeln ökade i juni

Försäljningsvolymen ökade med 3,4 procent i juni jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 0,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,2 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 0,5 procent mellan juni 2010 och juni 2011. Dagligvaruhandeln ökade med 2,4 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,0 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 3,1 procent mellan maj och juni i år. Under den senaste tremånadersperioden (april-juni) ökade försäljningsvolymen med 0,8 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (januari-mars). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln juni 2010 – juni 2011
Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI kommenterar:
Detaljhandelns utveckling i juni var relativt svag mätt i löpande priser. En positiv kalendereffekt bidrar dock till en starkare utveckling när hänsyn tas till detta. Ökningen var 3,4 procent i fasta och kalenderkorrigerade priser vilket gör juni till en av de starkaste månaderna under året.

Dagligvaruhandeln, som länge utvecklats svagt, uppvisar en något starkare utveckling denna månad. Kalendereffekten bidrar till att sällanköpsvaruhandeln minskar i löpande priser. Även om majoriteten av branscherna backar är utvecklingen aningen splittrad mellan branscherna och det är svårt att se en tydlig konjunktursignal.

Detaljhandelns utveckling under årets första halvår kan nu summeras till 1,7 procent vilket är svagare än prognostiserat. Förutsättningarna, en stark svensk ekonomi, optimistiska hushåll och minskad arbetslöshet, finns för att detaljhandeln ska uppvisa ännu ett starkt år men hushållen agerar aningen återhållsamt. Efter flera års fantastisk utveckling, även under lågkonjunkturen, är det emellertid starkt av detaljhandeln att uppvisa en ökning ännu ett år. Bedömningen är att helåret kommer att landa på en utveckling på 2,5 procent.

Försäljningsutveckling 2011/2010:
Sverige
 
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318709.aspx

Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318709.aspx

Tidsserier:
Löpande priser
 
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318709.aspx

Fasta priser, kalenderkorrigerade
 
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318709.aspx

Säsongsrensad serie
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318709.aspx

[1] Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet
[2] Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före
[3] Kalenderffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.
^ Aktuell månads resultat är preliminära
* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie)
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie)

Definitioner och förklaringar
Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för juni bygger på en svarsfrekvens på 79 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 93 procent. Maj månads svarsfrekvens uppgår till 85 procent ovägd respektive 95 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

www.hui.se

Handelns utredningsinstitut

Nästa publiceringstillfälle
Uppgifter för juli beräknas bli publicerade den 29 augusti 2011.
SCB i samarbete med
Handelns Utredningsinstitut (HUI)

Förfrågningar
Jessica Lindblom
Tfn 08-762 72 85
E-post jessica.lindblom@hui.seStatistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Andreas Svensson
Tfn 019-17 63 66
E-post andreas.svensson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • scb
  • försäljningsvolym
  • dagligvaruhandel
  • kalenderkorrigerade
  • detaljhandel

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44