Pressmeddelande -

Detaljhandelsindex - DHI Oktober månads detaljhandelsförsäljning

Oktober månads detaljhandelsförsäljning (inklusive apotek och systembolag) minskade med 1,1 procent, mätt i löpande priser. I fasta priser och med hänsyn tagen till kalendariska skillnader uppmättes en ökning på 3,5 procent. För den egentliga detaljhandeln, som exkluderar systembolaget och apoteket, uppvisades ett nominellt tapp på 0,3 procent. Sällanköpsvaruhandeln uppvisade en oförändrad utveckling, mätt i löpande priser. Priserna inom branschen sjönk enligt BPI (branschprisindex) med 3,4 procent under månaden, kalenderkorrigeringen inverkade positivt med 1,6 procent. För tabeller, se bifogat dokument Med hänsyn tagen till dessa förändrings- och korrigeringsmått uppmättes en utveckling för sällanköpsvaruhandeln på 5,3 procent i oktober. Dagligvaruhandelns omsättning minskade i oktober med 2,5 procent, varav handeln med mest livsmedel minskade med 1,3 procent medan systembolagshandeln tappade 12,5 procent. Priserna minskade med 0,6 procent och kalenderkorrigeringen inverkade positivt med 3,0 procent vilket gav en fast och kalenderkorrigerad utveckling på 1,1 procent för dagligvarubranschen. För perioden januari-oktober ökade detaljhandelns omsättning 2,8 procent, mätt i löpande priser och med 4,8 procent i fasta priser kalenderkorrigerat. Omsättningsutveckling inom detaljhandeln oktober 2003 – oktober 2004. Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år. HUI kommenterar oktober månads detaljhandelsutfall Med oktober månads detaljhandelsutfall bryts en sjuårig månadsvis serie av uppgång för den totala detaljhandeln. Intesedan november månad 1997 har försäljningen, mätt i löpande priser, tappat i jämförelse med motsvarande månadföregående år. Årets oktoberförsäljning jämför sig dock med fjolårets näst starkaste månad (sett till dessförsäljningsökning). Detta är en delförklaring till årets svaga utfall. Viktigare är dock att systembolaget med sitt starka försäljningstapp på drygt 12 procent drar ner utvecklingen för heladetaljhandeln samt det faktum att priserna inom detaljhandeln minskade med 2,2 procent i oktober vilket i realiteten germinskade intäkter för detaljhandeln, så länge inte det kompenseras av en volymökning. Ytterligare en förklaring till månadens svaga utfall ligger i kalendariska skillnader mot föregående år. Kalendereffekten för hela detaljhandeln låg på 2,2 procent i oktober, vilket är en förhållandevis stor korrigeringsfaktor. Ett mått på några av dessa faktorers samladeförklaringsvärde ges i månadens utveckling mätt i fasta priser och kalenderkorrigerad på 3,5 procent för total detaljhandel. Om dessutom systembolaget och apotekets försäljning exkluderas ökar försäljningen till 4,9 procent. Årets resterande två månader bedömer HUI kommer att kunna uppvisa stabila tillväxttal, även mätt i löpande priser. Inte minst november har alla förutsättningar att uppvisa en stark tillväxt. Dels mot bakgrund av en obefintlig tillväxt förra året, men också hjälpt av ett vintrigt och kallt väder i stora delar av landet som särskilt gynnar sko- klädes- och sportbranschen. För årets decemberhandel prognostiserar HUI en försäljningsökning på 3,7 procent, mätt i löpande priser. FAKTAUPPGIFTER Med Total detaljhandel avses här SNI 52 utom vid de internationella jämförelserna. Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 52.11 och 52.2. Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 52.12 + 52.3-52.6. Alla tidserier har basår 2000. De preliminära resultaten för oktober bygger på en svarsfrekvens på 77 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 93 procent. September månads svarsfrekvens uppgår till 82 procent ovägd respektive 94 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI. MER INFORMATION Handelns Utredningsinstitut www.hui.se Statistiska centralbyrån www.scb.se Tidsserier omsättningsstatistik http://www.scb.se/ha0101Sveriges statistiska databaser http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp Nästa publiceringstillfälle Uppgifter för november beräknas bli publicerade den 23 december HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT, HUI WWW.HUI.SE STATISTISKA CENTRALBYRÅN, SCB WWW.SCB.SE För frågor avseende Detaljhandelsindex: Carl Eckerdal, HUI 08-762 72 85 För frågor avseende tidsserier: Mats Jernström, SCB 019-17 61 14

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44