Pressmeddelande -

Export och import av varor, januari-september 2008, i löpande priser: Exporten ökade 9 procent i värde

Den svenska exporten och importen av varor ökade under tredje kvartalet i år i något lägre takt än under första och andra kvartalet. Minskad handel med vägfordon bidrog till den lägre utvecklingen.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-september 2008 till 913 miljarder kronor. Det är en ökning med 9 procent jämfört med januari-september 2007. Samtidigt steg varuimporten med 10 procent och uppgick till 826 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 87 miljarder kronor. Under januari-september 2007 uppgick handelsnettot till 89 miljarder kronor.

Under tredje kvartalet i år ökade exporten med 7 procent. Under första och andra kvartalet steg den med 9 respektive 10 procent. För importen var ökningen 6 procent under tredje kvartalet. Ökningen under första och andra kvartalet var 10 respektive 15 procent.

Handeln med Ryssland ökade starkt
Både Sveriges export till EU-27 och import därifrån ökade under januari-september 2008 med 8 procent. Exporten till euroländerna steg med 7 procent och importen därifrån med 5 procent. Bland EU-länder ökade exporten till Tyskland med 8 procent medan exporten till Storbritannien och Danmark ökade med 11 procent respektive 9 procent. Importen från Tyskland steg med 6 procent samtidigt som importen från Storbritannien och Danmark steg med 3 procent respektive 17 procent.

Inom handeln med övriga Europa steg exporten med 16 procent och importen med 26 procent. Exporten till Norge ökade med 11 procent samtidigt som importen från Norge ökade med 18 procent. Exporten till Ryssland steg med 44 procent och importen därifrån med 59 procent där råolja stod för hela 96 procent av ökningen i värde.

Exporten till Asien ökade med 13 procent samtidigt som importen därifrån ökade med 3 procent. Exporten till Kina ökade med 18 procent medan importen från Kina steg med 2 procent.

Exporten till Amerika minskade under perioden med 1 procent samtidigt som importen därifrån ökade med 6 procent. Exporten till USA sjönk med 9 procent medan importen från USA steg med 4 procent jämfört med januari-september i fjol.

Export och import av varor fördelade på världsdelar (miljoner kronor)

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____254250.asp

Exporten av vägfordon minskade

Exporten av verkstadsvaror ökade med 6 procent under januari-september i år. Under tredje kvartalet bromsades dock ökningstakten till 1 procent. Detta beror främst på att exporten av vägfordon minskade med 11 procent under tredje kvartalet. Mineralvaror ökade under januari-september med 5 procent - ökningen var störst under tredje kvartalet, vilket förklaras av stark export av järnmalm. Exporten av både skogsvaror och kemivaror ökade med 3 procent under januari-september. Energivaror ökade med 66 procent. Övriga varor steg med 12 procent.

Export för viktiga varuområden (miljoner kronor)

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____254250.asp

Fortsatt hög import av energivaror

Importen av verkstadsvaror ökade med 3 procent under januari-september. Även ökningstakten för importen av verkstadsvaror bromsades under tredje kvartalet. Av dessa minskade importen av vägfordon med 1 procent under januari-september. Under tredje kvartalet minskade importen av vägfordon med hela 10 procent jämfört med en svag ökning de två första kvartalen. Under januari-september ökade energivaror med 56 procent - ökningen var dock något lägre det tredje kvartalet. Skogsvaror ökade med 2 procent januari-september, men minskade under tredje kvartalet med 6 procent. Importen av kemivaror ökade med 10 procent januari-september och övriga varor ökade med 9 procent.


Import för viktiga varuområden (miljoner kronor)

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____254250.asp

EU:s export ökade 8 procent

Varuexporten från EU-27 till övriga världen uppgick under januari-september 2008 till 9 248 miljarder kronor. Det är en ökning med 8 procent jämfört med året innan. Varuimporten till EU-27 från övriga världen steg samtidigt med 11 procent och uppgick till 11 063 miljarder kronor. Det ger ett negativt handelsnetto gentemot övriga världen på 1 815 miljarder kronor. Varuhandeln inom EU-27 ökade under perioden med 6 procent i värde.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras iStatistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiken förjanuari-oktober 2008publiceras 2008-12-30 kl. 09.30.
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-02-26 kl. 09.30.Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Ari Mansikkaviita
Tfn 08-506 941 51
E-post ari.mansikkaviita@scb.se
Utrikeshandel
Tfn 08-506 949 72

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44