Pressmeddelande -

Finansmarknadsstatistik, juni 2011: Lägre tillväxttakt för hushållens lån i juni

I juni hade de monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåning till hushåll en årlig tillväxttakt på 6,7 procent. I maj var tillväxttakten 6,9 procent vilket innebär att den nedåtgående trenden fortsätter. I juni 2010 var tillväxttakten 8,9 procent. Till MFI räknas exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.

Hushållen hade vid utgången av juni lån hos MFI på sammanlagt 2 588 miljarder kronor. Bostadslån utgör den största delen, nämligen 2 070 miljarder. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Den årliga tillväxttakten för bostadslån minskade från 7,1 procent i maj till 6,6 procent i juni. I juni 2010 var tillväxttakten för bostadslån 9,8 procent. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bl.a. av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet och lån till lantbrukare där lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick till 161 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 3,3 procent. I maj var tillväxttakten 2,2 procent (reviderad siffra).

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick vid utgången av juni till 1 794 miljarder. Den årliga tillväxttakten var i juni 5,3 procent vilket var en ökning mot maj då tillväxttakten var 4,5 procent.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Fortsatt stigande korta utlåningsräntor
I juni fortsatte de korta utlåningsräntorna till hushåll att stiga. Exempelvis ökade lån med räntebindningstid t.o.m. 3 månader från 4,16 procent i maj till 4,20 procent i juni. Även den genomsnittliga räntan på hushållens nytecknade låneavtal ökade från 4,17 procent i maj till 4,21 procent i juni.

Inlåningsräntorna som haft en längre uppåtgående trend visade istället på svag nedgång under juni. I juni var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på olika typer av bankkonto 1,24 procent vilket är en svag minskning jämfört med 1,25 procent i maj. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag sjönk från 2,04 procent i maj till 2,03 procent i juni.

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag steg återigen  i juni efter en svag nedgång under maj. Den genomsnittliga räntan  steg från 3,47 procent i maj till 3,53 procent i juni. I juni 2010 var räntan 1,89 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318591.aspx

Fortsatt negativ tillväxttakt för M1
Det smala penningmängdsmåttet, M1, hade för femte månaden i rad en negativ årlig tillväxttakt. I juni var tillväxttakten -0,2 procent, vilket kan jämföras med maj då tillväxttakten låg på -0,7 procent. M1 uppgick i juni till 1 550 miljarder. En bidragande orsak till förändringen i M1 är en ökning av avistainlåningen under juni.
Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i juni 5,5 procent. Det är en ökning jämfört med maj då tillväxttakten var 3,8 procent. Totalt uppgick M3 i juni till 2 277 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar
SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport på www.scb.se.

Finansmarknadsstatistik juni 2011


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-08-25 kl. 09.30.Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Tina Hansson
Tfn 08-506 942 55
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Johannes Andersson

Tfn 08-506 949 93
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • scb
  • hushållen
  • finansmarknadsstatistik
  • finansbolag
  • bostadsinstitut

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44