Pressmeddelande -

Finansmarknadsstatistik, oktober 2008: Nedgång för korta utlåningsräntor i oktober

De monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåningsräntor på nya avtal till hushåll sjönk under oktober. På lån tagna i oktober var räntan i genomsnitt 5,97 procent och i september var den 6,19 procent. De korta räntorna på nya lån bidrog mest till nedgången, samtidigt som de långa räntorna steg något.

Nyutlåningsräntorna på lån till hushåll med rörlig ränta eller en räntebindningstid på upp till tre månader minskade med 0,23 procentenheter till 6,10 procent mellan september och oktober. Hushållens lån som togs i oktober med räntebindningstid över 5 år hade en genomsnittlig ränta på 5,75 procent vilket var 0,07 procentenheter högre än i september.

För statistik, se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____254589.asp

MFI:s nyutlåningsräntor till icke-finansiella företag var i oktober i genomsnitt 5,51 procent vilket var 0,32 procentenheter lägre än i september då räntan var 5,83 procent.

En jämförelse mellan bankernas utlåningsräntor och räntan på statsskuldväxlar visar att differensen som ökade under september också fortsatte att öka under oktober. I oktober var bankernas genomsnittliga utlåningsränta på utestående lånebelopp till svensk allmänhet 5,70 procent vilket är 2,44 procentenheter högre än den genomsnittliga räntan sista veckan i oktober för en statsskuldväxel med sex månaders löptid. Motsvarande differens i september var 1,79 procentenheter.

Av hushållens nya lån från bostadsinstituten i oktober togs 59,0 procent till rörlig ränta medan 41,0 procent togs till bunden. Motsvarande siffror för september var 66,1 procent respektive 33,9 procent. Ökningen av andelen nya lån med rörlig ränta från bostadsinstitut som varat sedan april 2008 är därmed bruten.

Under oktober sjönk även inlåningsräntorna. Den genomsnittliga räntan på hushållens nysparande på bankkonto sjönk med 0,56 procentenheter till 2,47 procent.

Fortsatt avtagande tillväxttakt för hushållens lån

Den årliga tillväxttakten för MFI:s samlade lån till hushåll fortsätter att avta. I oktober var den årliga tillväxttakten 9,4 procent, jämfört med 9,7 procent i september.

Vid utgången av oktober hade hushållen totalt 2 107 miljarderkronor i utestående skuld till MFI, vilket är en ökning med 11 miljarder jämfört med september. Av den totala volymen på MFI:s utlåning till hushåll på 2 107 miljarder avsåg 1 377 miljarder bostadsändamål medan 142 miljarder avsåg konsumtion.

Även den årliga tillväxttakten för MFI:s utlåning till icke-finansiella företag minskade under oktober. I oktober var tillväxttakten 13,8 procent jämfört med 13,9 i september. Den totala utlåningen till icke-finansiella företag vid utgången av oktober var 1 742 miljarder vilket motsvarar en ökning med 13 miljarder jämfört med september.

Tillväxttakten i M1 och M3 avtar

Det smalare penningmängdsmåttet M1 hade i oktober en årlig tillväxttakt på 1,9 procent vilket kan jämföras med 2,9 procent i september. Oktobers årliga tillväxttakt är den lägsta årliga tillväxttakten som noterats sedan november 2002 då den var 0,5 procent. M1 uppgick totalt till 1 390 miljarder i oktober vilket kan jämföras med 1 409 miljarder i september. Minskningen beror till stor del på en minskning av avista-inlåningen i MFI och staten från svenska hushåll.

Den årliga tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet M3 fortsätter att avta. Från 8,5 procent i september till 5,5 procent i oktober. M3 uppgick i oktober till 2 151 miljarder vilket är i det närmaste oförändrat mot M3 i september.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från Monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut och monetära värdepappersbolag.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2008-12-30 kl. 09.30.Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43


Förfrågningar
Anders Nyberg
Tfn 08-506 944 43
E-post anders.nyberg@scb.se


Jan-Olof Elldin
Tfn 08-506 941 69
E-post jan-olof.elldin@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44