Pressmeddelande -

Fler hushåll byter elleverantör

Något fler kunder byter elleverantör genom aktivt val. För elkunder med hushållsavtal ökade bytena med fyra procent under den senaste 12-månadersperioden, april 2005 - mars 2006, jämfört med motsvarande 12-månadersperiod dessförinnan. Trenden med minskat antal byten som var tydlig under andra halvåret 2005 tycks ha brutits. Inledningen av 2006 visar att antalet byten ökar igen. För elkunder med andra avtal, främst företag, har det emellertid varit en minskning av antalet byten av elleverantör med åtta procent under den senaste 12-månadersperioden, jämfört med motsvarande period dessförinnan. De sista månaderna har däremot företagen haft ökade bytestal. Antalet byten totalt under 12-månadersperioden uppgick till 357 200 och utgör cirka sju procent av de cirka 5,2 miljoner uttagspunkter för el (elabonnemang) som finns i Sverige. Fördelat på kundkategori utgjordes bytena av 293 000 (82 procent) elkunder med hushållsavtal och 64 200 (18 procent) elkunder med andra avtal. Årsvolymen el för de avtal som bytts beräknas till 11 951 GWh (miljoner kWh) vilket utgör cirka sju procent av all elanvändning under ett år (ca 169 000 GWh). Volymen för de hushållsavtal som har bytts uppgår till 2 901 GWh vilket ger en genomsnittlig årsvolym på 9 901 kWh per hushållsavtal. Statistiken baseras på den månatliga undersökning av administrerade elleverantörsbyten, som SCB genomför sedan april 2004 på uppdrag av Energimyndigheten. Byten av elleverantörer, fördelat på tolvmånadersperiod. Prel. statistik Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167826.asp 1) 1 Gigawattimme (GWh) = 1 000 000 Kilowattimmar (kWh) Byten av elleverantör, fördelat på månad Diagrammet visar antal leverantörsbyten som kunder gjort mellan elhandelsföretag under perioden april 2004 till och med mars 2006 uppdelat på hushållsavtal och andra avtal. Statistiken är preliminär. Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167826.asp Om undersökningen Undersökningen om byten av elleverantörer ingår i den månatliga elstatistiken som produceras av SCB på uppdrag av Statens energimyndighet. Uppgiftslämnare till SCB är företag med nätkoncession, vilka administrerar alla byten av elleverantörer. Endast de byten som gjorts genom elkundens aktiva val av ny elleverantör på befintlig adress ingår i statistiken. Byten i samband med flyttning eller orsakade av förändringar hos elleverantörerna ingår inte. Detta innebär att avtal som har omförhandlats med kundens nuvarande elleverantör inte heller ingår i statistiken. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Statens energimyndighet Statens energimyndighet Box 310, 631 04 Eskilstuna Fax 016-544 20 99 Förfrågningar Anders Jönsson Tfn 016 - 544 22 56 E-post anders.jonsson@stem.se Producent SCB, Enheten för energi, hyror och fastighetsekonomi 701 89 ÖREBRO Fax 019 - 017 69 94 Förfrågningar Agne Ericsson Tfn 019 -17 62 59 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44