Pressmeddelande -

Fler studenter med utländsk bakgrund på högskolan

Många ungdomar med iransk och finsk bakgrund väljer att studera vidare på högskolan, medan få med afrikansk och irakisk bakgrund gör det. Totalt sett har andelen högskolenybörjare med utländsk bakgrund ökat under de senaste åren. Skillnaden mellan olika invandrargrupper och utbildningar är dock stor. Det visar nya siffror från Högskoleverket och SCB. Läsåret 2004/05 hade 16 procent av nybörjarna i högskolan utländsk bakgrund, det vill säga de var antingen födda utomlands eller födda i Sverige med två utländska föräldrar. Det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med 1996/97. Antalet nybörjare med utländsk bakgrund var 10 400. Av dessa var ungefär tre fjärdedelar födda utomlands och en fjärdedel födda i Sverige, men med två utländska föräldrar. Många med iransk bakgrund börjar högskoleutbildning Det finns dock stora skillnader mellan olika invandrargrupper vad gäller övergången till högre studier. Exempelvis hade 45 procent av 25-åringarna födda i Iran påbörjat högskolestudier år 2004. Näst högst andel bland ungdomar födda utomlands hade 25-åringarna med bakgrund i Finland (44 procent) följt av Polen (42 procent) och Bosnien-Hercegovina (35 procent). Ungdomar med afrikansk bakgrund hade däremot en låg övergång till högskolan. Den lägsta andelen hade Somalia där bara 10 procent av 25-åringarna hade påbörjat högskolestudier. Få nybörjare med utländsk bakgrund inom lant- och skogsbruk Andelen högskolenybörjare med utländsk bakgrund varierar kraftigt mellan olika högskoleutbildningar. Bara 3 procent av nybörjarna på utbildningarna inom lant- och skogsbruk hade utländsk bakgrund. Däremot hade många vårdutbildningar en hög andel med utländsk bakgrund. På utbildningen till biomedicinsk analytiker hade till exempel 44 procent av nybörjarna utländsk bakgrund. Också tandläkar- och apotekarutbildningen hade en hög andel nybörjarstudenter med utländsk bakgrund (36 respektive 35 procent). Stora skillnader mellan högskolorna Det är stor skillnad mellan landets universitet och högskolor när det gäller andelen nybörjare med utländsk bakgrund. Karolinska institutet hade högst andel nybörjarstudenter med utländsk bakgrund (36 procent). Därefter följde Södertörns högskola (31 procent), Kungl. Tekniska högskolan (29 procent) och Sophiahemmet Högskola (25 procent). Högskolor med låg andel var Sveriges lantbruksuniversitet, Mittuniversitetet och Umeå universitet. Andel nybörjare med utländsk bakgrund per lärosäte läsåret 2004/05 (tabell se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____170511.asp) Tabellen visar andel med utländsk bakgrund av högskolenybörjarna läsåret 2004/2005 vid lärosäten med fler än 60 högskolenybörjare Publikation Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i statistiskt meddelande Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05: http://www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=2944 Statistikansvarig myndighet Högskoleverket Box 7851, 103 99 Stockholm Fax 08-563 085 50 Högskoleverket Stig Forneng Tfn 08-563 087 75 E-post stig.forneng@hsv.se SCB, Enheten för högskolestatistik 701 89 Örebro Anna Gärdqvist Tfn 019-17 65 45 E-post anna.gaerdqvist@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44