Pressmeddelande -

Förenklat uppgiftslämnande för företagen: SCB arbetar också för förenklad uppgiftslämnande för företagen

SCB kommenterar NUTEKs pressinformation om förenkling av regelverket för företagens uppgiftslämnande. Ett av regeringens mål är att minska företagens administrativa kostnader p g a statliga regler med 25 procent till år 2010. SCB är en av de myndigheter som begär uppgifter från företag och har fått i uppdrag att föreslå åtgärder som förenklar för företagen. SCB har nyligen lämnat underlag till en handlingsplan till Finansdepartementet, med förslag på åtgärder som kan förenkla för uppgiftslämnarna. Förenklingsarbetet ska ske i samråd med näringslivet och andra berörda och SCB samarbetar bl a med Näringslivets regelnämnd, NNR. SCB välkomnar NUTEKs rapport. Förslagen stämmer väl överens med den inriktning SCB har i strävan att förenkla uppgiftslämnandet. Konkreta förslagen ska bedömas positivt tillsammans med kunder och huvudanvändare av den ekonomiska statistiken. Uppgifterna som SCB begär av företagen utgörs huvudsakligen underlag för ekonomisk statistik. Denna används av regeringskansliet, Riksbanken, Konjunkturinstitutet och andra myndigheter, bankekonomer, konjunkturbedömare och olika finansmarknadsaktörer. SCB använder i stor utsträckning uppgifter som finns i olika administrativa register. Ibland är det nödvändigt att samla in uppgifter direkt från företagen. SCB strävar dock efter att så långt möjligt hålla nere arbetsinsatsen för de uppgiftslämnande företagen. Parallellt med arbetet att förenkla för uppgiftslämnarna har SCB regeringens uppdrag att förbättra den ekonomiska statistiken enligt en särskild åtgärdsplan. Som en del i åtgärdsplanen ingår att täcka fler områden med statistik. Det bedöms kräva viss datainsamling. SCB ser svårigheter i att åstadkomma en kraftig nettominskning av företagens arbete med att lämna uppgifter till statistiken. Möjligheterna till förenkling begränsas dessutom genom att stora delar av den företagsbaserade statistiken regleras av EU. Den allra tyngsta undersökningen ur uppgiftslämnarsynpunkt avser varuhandeln inom EU. Den är helt och hållet reglerad av EU när det gäller omfattning, innehåll och frekvens. Uppgiftslämnandet kan således inte ensidigt påverkas av beslut av regeringen eller SCB. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Avskiljare Statistikansvarig myndighet och producent SCB,Enheten för datainsamling från företag och organisationer 701 89 Örebro Fax 019-17 69 03 Förfrågningar Eva Bolin Tfn 019-17 66 78 E-post eva.bolin@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Presskontakt

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44