Pressmeddelande -

Företagsbaserad statistik från SCB, första kvartalet 2006: Fler anställda på arbetsmarknaden

Antal anställda ökade totalt med 1,6 procent under första kvartalet. Ökningen skedde framför allt inom privat sektor som ökade med 2,3 procent, vilket är den största ökningen sedan år 2001. Lönesumman ökade totalt med 5,2 procent och utvecklingstakten var fortsatt hög. Efterfrågan på arbetskraft var fortsatt stark och ökade för sjätte kvartalet i rad. Antalet lediga jobb fortsatte att öka och under första kvartalet 2006 fanns det 49 500 lediga jobb, en ökning med 32 procent. Bland branscherna inom privat sektor uppvisade större delen av tjänstenäringarna en positiv utveckling. I branschen fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor ökade antalet anställda med 4,6 procent och lönesumman ökade med 8,4 procent. Knappt en tredjedel av de lediga jobben i privat sektor återfanns under första kvartalet i denna bransch. I byggindustrin ökade antalet anställda med 5,8 procent och lönesumman steg med 9,7 procent. I tillverkningsindustrin var antalet anställda oförändrat jämfört med föregående år. Dock ökade efterfrågan på arbetskraft i denna bransch och antalet lediga jobb uppgick till 7 300, en ökning med 28 procent. Lönesumman utvecklades positivt men ökningen uppgick endast till 2,8 procent. Färre anställda i staten I offentlig sektor ökade antalet anställda med 6 400 personer, en ökning med 0,5 procent. I den statliga sektorn minskade däremot antalet anställda med 1 100 personer, vilket motsvarar en minskning med 0,5 procent. Ökningen av antal anställda i offentlig sektor skedde i den kommunala och landstingssektorn där antalet anställda ökade med 0,6 respektive 0,9 procent. Lönesumman för den offentliga sektorn ökade med 4,0 procent under första kvartalet 2006 jämfört med motsvarande kvartal 2005. Omstruktureringar inom statlig sektor påverkar utvecklingen olika mellan länen. Antalet anställda i statlig sektor har bland annat minskat i Jämtlands län, Södermanlands län och Gotland. I Blekinge län, Jönköpings län och Västernorrlands län ökar antalet statligt anställda. Sett till arbetsmarknaden som helhet uppvisade de tre storstadslänen, Stockholm, Skåne och Västra Götaland, en ökning som var i paritet eller något bättre än riksgenomsnittet. Den akuta arbetskraftsbristen, vakansgraden, är dock högre i Stockholms län än övriga landet. Antalet män ökar i privat sektor – kvinnor i offentlig I privat sektor ökade antalet anställda med 56 200 personer under första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antalet anställda män i privat sektor ökade med 42 800 vilket betyder att männen stod för drygt 75 procent av ökningen. Inom offentlig sektor var förhållandet det omvända. Ökningen av antalet anställda utgjordes där av kvinnor, främst inom kommunal sektor. Många lediga jobb på små arbetsställen Av de 35 700 lediga jobb i privat sektor återfanns 11 900 bland arbetsställen med färre än tio anställda. Rekryteringsgraden, antalet lediga jobb per anställd, uppgick på dessa arbetsställen till 1,7 procent. På arbetsställen med fler än 200 anställda fanns det 4 900 lediga jobb under första kvartalet 2006 och rekryteringsgraden var 0,9 procent. Totalt för privat sektor uppgick rekryteringsgraden till 1,4 procent. Definitioner och förklaringar Lönesumma (avgiftspliktig kontant bruttoersättning) Lönesumman skall omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen, inklusive värdet av skattepliktiga förmåner till de personer som skall tas med i redovisningen. Arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgiften är en avgift som beräknas procentuellt av bruttolönen och som arbetsgivaren betalar in till Skatteverket. Denna avgift bekostar bl.a. pensioner och sjukförsäkringar. Preliminär A-skatt Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt. Lediga jobb Ett jobb anses ledigt då en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering utanför företaget men ännu inte tillsatt jobbet. Rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Ett ledigt jobb upphör då jobbet tillsätts. Vakanser Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen (AKU) mäter otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som ”arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart” och vakanser definieras här som ”lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart”. Rekryteringsgrad Rekryteringsgrad definieras som antalet lediga jobb dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen. Vakansgrad Vakansgrad definieras som antalet vakanser – eller brist på arbetskraft – dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen. Sysselsättningsbegreppet anställda inkluderar inte egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. Dessa ingår dock i begreppet sysselsatta som kan förekomma i annan sysselsättningsstatistik. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Producent SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik 701 89 Örebro Fax 019-17 67 51 Förfrågningar Christian Ekström Tfn 019-17 67 04 E-post christian.ekstroem@scb.se Fredrik Rahm Tfn 019-17 65 97 E-post fredrik.rahm@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44