Pressmeddelande -

Företagsregister och individdatabas (FRIDA): Manliga företagare tar större risker

Män tycks ta större ekonomiska risker som enskild näringsidkare jämfört med kvinnor. Män redovisar överlag både större överskott och underskott från de enskilda näringsverksamheten jämfört med kvinnor. Av de som redovisar ett överskott är det omkring 12 procent av männen och 6 procent av kvinnorna som har ett överskott på mer än 250 000 kronor. Detta visar en sammanställning över de enskilda näringsidkare som ingår i databasen FRIDA inkomståret 2005. Av de med underskott i näringsverksamheten är det 10 procent av männen och 6 procent av kvinnorna som har ett underskott som överstiger 250 000 kronor. Bland både män och kvinnor är det vanligast att överskottet eller underskottet är mindre än 25 000 kronor. Bland de över 65 år är det vanligare att överskottet är mindre än 25 000 kronor från den enskilda näringsverksamheten än bland de yngre åldersgrupperna. Åldersgrupperna 35-49 och 50-64 redovisar i större utsträckning överskott på mer än 250 000 kronor än övriga åldersgrupper. Regionala jämförelser visar att Stockholms län är den regionen som har högst andel av de som redovisar överskott på mer än 250 000 kronor. I Skåne och Blekinge län är andelen med underskott större än 250 000 kronor störst i landet för både kvinnor och män. Jämförelser mellan branschgrupper visar att det för kvinnor finns störst andel med mer än 250 000 kronor i branschgruppen utbildning, hälso- och sjukvård. För männen finns motsvarande grupp i branschen transport och kommunikationsföretag. Hotell och restaurangbranschen är den bransch med störst andel med underskott över 250 000 kronor. Detta gäller för såväl kvinnor som män. Då inkomsten från den enskilda näringsverksamheten sätts i relation till den totala arbetsinkomsten är det vanligast, för både kvinnor och män, att inkomsten från den enskilda näringsverksamheten står för 75 % eller mer av den totala arbetsinkomsten. Omkring fem procent av de med underskott i den enskilda näringsverksamheten har inte någon annan arbetsinkomst. Stor variation i könsfördelningen inom branscher Vid en uppdelning av materialet på branschgrupper finns stora variationer i fördelningen mellan män och kvinnor. I de flesta branschgrupper finns fler enskilda näringsidkare som är män än kvinnor. Top tre branscher med störst andel män: 1) Byggbranschen, 98 % 2) Transport och kommunikation, 90 % 3) Finansiell verksamhet, 87 % Top tre med störst andel kvinnor: 1) Offentlig förvaltning, utbildning, hälso- och sjukvård, 62 % 2) Andra samhälleliga och personliga tjänster, 61 % 3) Hotell & restaurang, 37 % Definitioner och förklaringar Populationen består av de omkring 736 000 deklarationsblanketter av typen "Inkomst av näringsverksamhet" som skickats in till Skatteverket, avseende inkomståret 2005. Enskild näringsidkare Enskild näringsidkare är den som deklarerat för enskild näringsverksamhet på blankett N1, N2, N1A eller N2A. Underskott Underskottet är hämtat från uppgiften kvarvarande underskott på deklarationsblanketterna för inkomst av näringsverksamhet, N1 och N2. Överskott Överskottet är hämtat från uppgiften överskott på deklarationsblanketterna för inkomst av näringsverksamhet, N1 och N2. Arbetsinkomst Summan av löneinkomst, sjukpenning, föräldrapenning och dagpenning vid utbildning samt tjänstgöring (repetitionsutbildning) inom totalförsvaret ingår i arbetsinkomsten. Där ingår också överskott av enskild näringsverksamhet och av handelsbolag samt inkomster, från t.ex. hobby, som individen själv ska betala egenavgifter för. Löneinkomsten är summan av löneutbetalningar under året. I begreppet lön ingår även skattepliktiga förmåner och traktamenten som redovisas under lön i taxeringen. Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning redovisas i rapporten Enskilda näringsidkare - en inkomstöversikt 2005. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2008-11-26 09.30. Avskiljare Statistikansvarig myndighet och producent SCB, Enheten för ekonomiska mikrosimuleringar 701 89 Örebro Fax 019 - 17 70 85 Förfrågningar Camilla Palm Tfn 019 - 17 68 33 E-post fornamn.efternamn@scb.se Barbro Olsson Tfn 019 - 17 63 11 E-post fornamn.efternamn@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Presskontakt

Nizar Chakkour

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44