Pressmeddelande -

Försäkringsbolagens kapitalplaceringar, 1a kv 2008: Försäkringsbolagens aktieinnehav fortsätter minska i värde

Försäkringsbolagens ställningsvärde av aktier och andelar uppgick i slutet av första kvartalet 2008 till 1 178 miljarder, att jämföra med 1 290 miljarder kvartalet innan.

Marknadsvärdet för försäkringsbolagens totala placeringstillgångar har fortsatt avta och var i slutet av första kvartalet 2008 värderade till 2 525 miljarder kronor, en minskning med nästan 84 miljarder sedan fjärde kvartalet 2007 och 78 miljarder jämfört med första kvartalet 2007. Av första kvartalets totala placeringstillgångar på 2 525 miljarder kom 760 miljarder från utländska placeringar.

Trots att försäkringsbolagen nettoköpte aktier och andelar för 34 miljarder minskade innehavet till följd av fallande börser i Sverige och utlandet.

Försäkringsbolagens placeringar i svenskregistrerade investeringsfonder hade vid utgången av första kvartalet ett marknadsvärde på 340 miljarder kronor vilket var en minskning på över 40 miljarder sedan årsskiftet. Placeringarna står till allra största del av fondtillgångar där försäkringstagaren bär placeringsrisken. Bakom minskningen låg främst aktiefonder där både försäljningar och börsutveckling stod bakom nedgången.

Sett till försäkringsbolagens fondförmögenhet efter typ av fond stod aktiefonder för 42 procent, räntefonder 19 procent och blandfonder 26 procent. Andra typer av fonder, exempelvis fond-i-fond och hedgefonder stod för 13 procent av innehavet i svenskregistrerade investeringsfonder.

Fördelning av kapitalplaceringar

För statistik se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____237137.asp


Placeringar i obligationer föredras till följd av vacklande börser
Livbolagens kapitalplaceringar minskade under första kvartalet 2008 med nästan 69 miljarder till 2 071 miljarder medan skadebolagens kapitalplaceringar minskade med 15 miljarder till 453 miljarder under motsvarande period.

Sett till kapitalplaceringarnas fördelning har livbolagen andel aktier och andelar minskat med 3 procentenheter till 50 procent, medan andelen obligationer ökat till 40 procent jämfört med fjärde kvartalet 2007. Övriga placeringar har minskat 1 procentenhet till 10 procent.

Även för skadebolagen har fördelningen mellan aktier och obligationer ändrats, med en ökning med 3 procentenheter till 56 procent för obligationer och en minskning med 2 procentenheter till 31 procent för aktier och andelar.

Det bör observeras att aktier och andelar även omfattar fondandelar där fonden placerar i räntebärande papper.

 

Definitioner och förklaringar

I statistiken för livförsäkring ingår fondförsäkringsbolag men ej Premiepensionsmyndigheten. För skadeförsäkring ingår riksbolag och större lokala skadeförsäkringsbolag.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande som nu finns på SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2008-08-22 kl. 09.30Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35
Tfn 08-787 80 00

Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknad
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar
Mihaela Weideskog
Tfn 08-506 942 59
E-post mihaela.weideskog@scb.se
Daniel Hansson
Tfn 08-506 940 98
E-post daniel.hansson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44