Pressmeddelande -

Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 3e kv 2008: Nedgång för försäkringsbolagens tillgångar

För figurer vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____254172.asp

Värdet på försäkringsbolagens placeringar minskade med 32 miljarder under det tredje kvartalet jämfört med det andra. Det är en minskning med 1,3 procent. Totalt har försäkringsbolagen placeringar för 2 430 miljarder kronor.

Försäkringsbolagens värde av aktier och andelar fortsatte minska och hade i slutet av tredje kvartalet 2008 ett värde på 1 077 miljarder att jämföra med 1 141 miljarder kvartalet innan. Försäkringsbolagen nettosålde aktier och andelar för nästan 3 miljarder under tredje kvartalet 2008.

Försäkringsbolagens placeringar i svenskregistrerade investeringsfonder hade vid utgången av tredje kvartalet ett marknadsvärde på nästan 322 miljarder kronor. Det är en minskning med 17 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal. Placeringarna består till allra största del av fondtillgångar där försäkringstagaren bär placeringsrisken.
Försäkringsbolagen nettoköpte aktiefonder för 87 miljoner och räntefonder för drygt 3 miljarder under tredje kvartalet.

Sett till försäkringsbolagens fondförmögenhet efter typ av fond, andra kvartalet inom parentes, stod aktiefonder för 40 (42) procent, räntefonder 21 (18) procent och blandfonder 26 (26) procent. Andra typer av fonder, exempelvis fond-i-fond och hedgefonder stod för 13 (14) procent av innehavet i svenskregistrerade investeringsfonder.

 

Figurer: Fördelning av kapitalplaceringar

Värdet på aktieinnehaven minskar
Livbolagens kapitalplaceringar minskade under tredje kvartalet i år med 48 miljarder till 1 969 miljarder medan skadebolagens kapitalplaceringar ökade med 16 miljarder till nästan 461 miljarder under motsvarande period.
Livbolagen nettosålde under tredje kvartalet placeringstillgångar för 24 miljarder, medan skadebolagen under samma period nettoköpte placeringstillgångar för 20 miljarder.

Andelen obligationer fortsätter öka
Sett till kapitalplaceringarnas fördelning fortsätter samma trend som under de första två kvartalen då andelen obligationer ökat för både livbolagen och skadebolagen.
Jämfört med andra kvartalet 2008 har livbolagens andel aktier och andelar minskat med 1 procentenhet till 48 procent, medan andelen obligationer ökade med 2 procentenheter till 43 procent. Övriga placeringar minskade med 1 procentenhet under det senaste kvartalet.

Det bör observeras att aktier och andelar även omfattar fondandelar där fonden placerar i räntebärande papper.

Under byggnader och mark redovisas direktägda byggnader och mark medan ägande av fastighetsbolag ingår i aktier och andelar

Definitioner och förklaringar

I statistiken för livsförsäkring ingår fondförsäkringsbolag men ej Premiepensionsmyndigheten. För skadeförsäkeing ingår riksbolag och större lokala skadeförsäkringsbolag.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-02-24

 

Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35
Tfn 08-787 80 00

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknad
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08 - 506 949 43

Förfrågningar
Mihaela Weideskog
Tfn 08 - 506 942 59
E-post mihaela.weideskog@scb.se
Per Jonsson
Tfn 08 - 506 941 42
E-post per.jonsson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • försäkringsbolag
  • placeringar

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44