Pressmeddelande -

Försäljning av bostadsrätter 2006 och 2007: Stadigt ökad omsättning av bostadsrätter

För tabeller, grafer och länkar se
http://www.scb.se/templates/pressinfo____235641.asp

 

År 2007 såldes det drygt 97 000 bostadsrättslägenheter till ett sammanlagt värde av nästan 108 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt 21 miljarder jämfört med 2006. Det genomsnittliga överlåtelsepriset för en bostadsrätt år 2007 var 1,1 miljoner kronor. Motsvarande pris år 2006 var 933 000 kronor.

Av den totala omsättningen på 108 miljarder står försäljningarna i de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) för närmare 88 miljarder, vilket motsvarar drygt 80 procent av hela försäljningssumman. Bara i Stor-Stockholm såldes det bostadsrätter för 65 miljarder medan omsättningssiffrorna i Stor-Göteborg och Stor-Malmö stannade på 12 respektive 10 miljarder.

Den totala summan för vilken vi svenskar köper bostadsrätter har ökat markant de senaste åren. Om vi tittar fem år tillbaka i tiden så köptes det år 2002 bostadsrätter för sammanlagt lite drygt 40 miljarder att jämföras med 108 miljarder år 2007. Denna kraftiga ökning beror dels på att antalet försäljningar har ökat stadigt, med ca 5 procent per år, men framför allt på att priserna stigit kraftigt. År 2002 var medelpriset för en bostadsrätt i landet 526 000 kronor för att fem år senare, år 2007, ligga på drygt 1,1 miljon kronor.


Rekordstort antal sålda bostadsrätter

Antalet försäljningar av bostadsrätter ökar stadigt och nådde 2007 en ny rekordnotering på sammanlagt drygt 97 000 försäljningar. Aldrig förut har det sålts så många bostadsrätter under ett och samma år. Om vi jämför med det totala antalet bostadsrätter i landet innebär det att ungefär 12 procent av beståndet, eller var åttonde lägenhet, såldes i fjol. En orsak till att antalet bostadsrättsaffärer stadigt ökar är att utbudet blir större till följd av nyproduktion och genom den ombildning som sker från hyresrätt till bostadsrätt. Mellan åren 2000 och 2007 har den bostadsarea som ägs av bostadsrättsföreningar ökat med 8,4 miljoner kvadratmeter.

Graf: Antal sålda bostadsrätter 2000-2007

Graf: Omsättningen av bostadsrätter 2000-2007 i miljarder kronor

Stora regionala skillnader i medelpris
Medelpriset för en bostadsrätt år 2007 var drygt 1,1 miljon kronor för hela landet. De regionala skillnaderna är dock stora. De dyraste bostadsrätterna finns inte helt oväntat i Stockholms län där medelpriset i fjol låg på närmare 2 miljoner kronor. Näst dyraste län var Skåne med ett medelpris på 974 000 kronor, d.v.s. 1 miljon lägre än medelpriset i Stockholm. Andra län där snittpriserna närmar sig miljonstrecket är Uppsala (912 000 kr) och Västra Götaland (908 000 kr). De lägsta genomsnittspriserna på bostadsrätter hittar vi i Dalarna (217 000 kr) och Västernorrland (242 000 kr).

I nedanstående tabell redovisas antal överlåtelser, medelpris och medianpris för åren 2006 och 2007 fördelat på län, storstadsområden, övriga landet samt totalt för hela landet.


Tabell: Överlåtelsepriser på bostadsrätter 2006 och 2007


Definitioner och förklaringar

Underlag för beräkningarna av överlåtelsepriserna i detta pressmeddelande är de kontrolluppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar till skattemyndigheten i samband med en överlåtelse/försäljning av en bostadsrätt. Resultaten för år 2007 är beräknade på ett preliminärt material medan siffrorna för år 2006 bygger på ett definitivt material.


Vad omfattar statistiken?

Det finns bostadsrätter som överlåts till ett symboliskt (lågt) värde, likväl som det finns bostadsrätter, speciellt i Stockholms innerstad, som är extremt dyra. SCB har valt att i denna redovisning ta med alla överlåtelser oavsett lägsta pris upp till ett högsta pris på 20 miljoner kronor. Dock ingår inga överlåtelser som skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande. Dessutom ingår bara överlåtelser som gjorts av fysiska personer och där hela lägenheten överlåtits.


Prisjämförelser mellan åren

Det bör påpekas att det är vanskligt att med stöd av siffrorna dra någon slutsats om prisutvecklingen på bostadsrätter. För att kunna göra detta krävs ett bättre mått än enbart medel- eller medianpriset vilket inte tar hänsyn till storlek, belägenhet eller andra faktorer som påverkar marknadspriset. Ett kvadratmeterpris går dock inte att beräkna eftersom uppgift om storlek/yta saknas i underlaget. Med anledning av detta redovisas inga procentuella förändringar.


Statistiska mått - medelpris och medianpris

I detta pressmeddelande redovisas både medelpriser och medianpriser. Anledningen till detta är att överlåtelsepriserna är starkt skevt fördelade. Det finns i de flesta regioner ett antal försäljningar till höga priser vilket gör att medelvärdet blir högt. För att åskådliggöra detta redovisar vi även medianpriser. Medianen är det storleksmässigt mittersta värdet i respektive region. Detta mått påverkas därför inte i lika hög grad som medelvärdet av extrema värden.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Redovisning på lägre regional nivå (kommun eller församling) kan beställas på uppdragsbasis (mot betalning) genom att kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner.

Tidsserier för åren 2000-2007 (län, storstadsområden och riket) återfinns i Statistikdatabasen.


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

 

Förfrågningar

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se

Rein Billström
Tfn 08-506 947 97
E-post rein.billstrom@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44