Pressmeddelande -

Forskning och utveckling i offentlig sektor: Offentlig sektor bedriver forskning och utveckling för nästan 6,8 miljarder

Den offentliga sektorns utgifter för forskning och utveckling (FoU) uppgick till nästan 6,8 miljarder kronor år 2007. Störst var utgifterna inom statliga myndigheter och landsting. Merparten av den utförda FoU-verksamheten var inriktad mot hälso- och sjukvård samt försvar.

97 procent av FoU-verksamheten som bedrevs inom offentlig sektor utfördes av statliga myndigheter och landsting. För de övriga tre procenten stod kommuner samt lokala och regionala FoU-enheter.

För statistik, se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____253682.asp

Försvarsforskning inom statliga myndigheter

Drygt 60 procent av de statliga myndigheternas FoU-verksamhet utförs vid någon av försvarsmyndigheterna. De övriga 40 procenten stod de civila myndigheterna för, och där var Smittskyddsinstitutet och Banverket de två största.

För statistik, se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____253682.asp

Inom de civila myndigheterna var FoU-verksamheten framförallt inriktad mot Transport och telekommunikation, Allmän vetenskaplig utveckling samt Hälso- och sjukvård.

Landstingen utförde FoU-verksamhet för nästan 3,3 miljoner
Sveriges landsting bedrev egen FoU-verksamhet för 3 292 miljoner kronor, nästan uteslutande inriktad mot hälso- och sjukvård. Störst utgifter för FoU-verksamhet har landstingen med universitetssjukhus; Västra Götalandsregionen (850 mnkr), Stockholms läns landsting (775 mnkr), Region Skåne (552 mnkr) och Landstinget i Uppsala län (494 mnkr).

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling (FoU)
Forskning: ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte.

Utvecklingsverksamhet: ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system ellermetoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

ALF-medel

ALF, Avtalet om läkarutbildning och forskning, avser det avtal om ersättning som staten betalar ut till vissa landsting för att täcka de merkostnader som klinisk grundutbildning och forskning medför. ALF-medel redovisas även i undersökningen Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn.

Publikation

Mer information finns i Statistiska meddelandet Forskning och utveckling i offentlig sektor 2007 UF 10 SM 0801

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 948 12

Förfrågningar
Carolina Thulin
Tfn 08-506 946 16
E-post carolina.thulin@scb.se
Per Annerstedt
Tfn 08-506 945 47
E-post per.annerstedt@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44