Pressmeddelande -

Halvering av skörden av energitorv

Under 2007 skördades 1,6 miljoner kubikmeter energitorv. Det är nästan en halvering mot året innan och förklaras av den regniga sommaren. Mest energitorv skördades i Jämtlands och Norrbottens län.

Förutom till energiändamål utvinns även torv för användning som jordförbättringsmedel och odlingsmedium inom trädgårdsnäringen. Denna torv kallas odlingstorv och förra året utvanns 1,3 miljoner kubikmeter. Det är 25 % lägre än året innan men ändå en relativt hög produktion.


Stora torvtillgångar i Sverige

Sverige har omfattande torvtillgångar och är ett av världens torvmarkstätaste länder. Ungefär en fjärdedel, 10 miljoner hektar, av Sverige landyta är täckt av torv. Dock anses bara några procent av den vara lämplig för utvinning av energitorv.

Internationellt sett ligger Sverige bland de fem största torvproducerande länderna. Cirka fem procent av torvproduktionen i världen sker i Sverige. Allra mest torv produceras i Finland.


Rekordhög export

Exporten av torv var högre än någonsin under 2007, cirka 0,6 miljoner kubikmeter. Exporten utgörs främst av odlingstorv. Nederländerna, Finland och Danmark är de främsta mottagarländerna.

Sverige importerar även torv, främst energitorv. Under förra året importerades cirka 1,3 miljoner kubikmeter. Mest torv kom från Vitryssland och Estland. Importen har ökat år för år sedan 90-talet men har de senaste åren minskat något. Den ligger dock fortfarande på en hög nivå.


Torv står för liten andel av Sveriges energitillförsel

Användningen av torv för energiproduktion uppgick år 2007 till totalt 302 000 ton oljeekvivalenter. Det motsvarar ca 3,5 TWh vilket är ungefär en halv procent av Sveriges totala energitillförsel. Främsta användningsområdet för energitorv är produktion av hetvatten i värmeverk. En relativt stor andel, 20 %, används även för elproduktion i kraftvärmeverk.

Användningen av energitorv har varit relativt stabil de senaste åren men kan komma att minska beroende på utvecklingen i handelssystemet för utsläppsrätter. Kostnaden för förbränning av torv varierar med utsläppsrätternas rådande pris.


Avslutad utredning

Energimyndigheten har i samverkan med Naturvårdsverket utrett förutsättningarna för att ta hänsyn till ett klimatanpassat torvbruk så att det kommer näringen till godo. Det har konstaterats att under innevarande handelsperiod med utsläppsrätter (2008-2012) saknas möjligheter att sätta ned emissionsfaktorn för förbränning av torv i anläggningar som ingår i handelssystemet. Myndigheterna konstaterade också att det under den första åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet saknas möjligheter att förändra regelverket för rapportering av växthusgasutsläpp enligt nämnda protokoll.

Omfattningen av torvanvändningen och utsikterna till en ökad torvanvändning gör att en särskild svensk marknad för torvcertifikat, uppbyggd på liknande sätt som elcertifikatsystemet, aldrig kan bli tillräckligt likvid för att fungera finansiellt. Redan det första året, 2004, som torv var berättigat till elcertifikat noterades en betydande ökning av importen av torv, främst från Vitryssland. Ett certifikatsystem som stimulerar användningen av torv leder inte automatiskt till att den inhemska torvproduktionen stöds.


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
http://www.scb.se/templates/Product____12979.asp

Producent
Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Fax 016-544 20 99

Förfrågningar
Matti Parikka
Tfn 016-544 21 77
E-post matti.parikka@energimyndigheten.se

Statistikansvarig myndighet och producent
Anna-Karin Westöö
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 943 48

Förfrågningar
Anna-Karin Westöö
Tfn 08-506 945 68
E-post annakarin.westoo@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44