Pressmeddelande -

Hög tillväxttakt för penningmängden

Penningmängdens årliga tillväxttakt har för M3 ökat från 15,1 i mars 2006 till 18,0 procent i april 2006. För M1 var den årliga tillväxtstakten 12,0 procent i april 2006 vilket är en ökning från föregående månad då motsvarande siffra var 11,4 procent. M1 som kan beskrivas som allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI (monetära finansinstitut) och staten uppgick i april 2006 till 1 115 miljarder kronor. För M3 som även inkluderar inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper, var motsvarande siffra 1 567 miljarder kronor under samma period. Det är främst avista inlåningen från hushåll och icke finansiella företag samt repor som ökar från föregående månad som gör att penningmängden ökar. Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____169833.asp Bostadsinstitutens nyutlåning minskar Nyutlåningen från bostadsinstituten till hushåll minskar. Under april var den totala nyutlåningen från bostadsinstituten 22 709 Mkr, varav lån till rörlig ränta uppgick till 13 151 Mkr. Från toppnoteringen vid årsskiftet har den totala nyutlåningen från bostadsinstitut till hushåll minskat med 38 procent. Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____169833.asp Utlåningsräntorna fortsätter att stiga Bostadsinstitutens genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till hushåll fortsätter att stiga, från 3,18 i december till 3,32 procent i april. Bankernas genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till hushåll har stigit från 4,75 i december till 5,31 procent i april, under samma period har bankernas utlåningsränta för lån till bostadsändamål stigit från 3,22 till 3,60 procent. Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____169833.asp Definitioner och förklaringar SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från MFI vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut och monetära värdepappersbolag. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-06-29 kl. 09.30. Producent SCB, Enheten för Finansmarknadsstatistik Box 24 300 104 51 Stockholm Förfrågningar Kristian Tegbring Tfn 08-506 944 97 E-post kristian.tegbring@scb.se Jan-Olof Elldin Tfn 08-506 941 69 E-post jan-olof.elldin@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44