Pressmeddelande -

Hushållens ekonomi - boende och boendeutgifter 2009: Minskad utgift för hushåll som bor i småhus

Den genomsnittliga boendeutgiften för hushållen, sett över samtliga upplåtelseformer, har ökat under de senaste åren. För boende med äganderätt har dock bostadsutgiften minskat sedan 2008. Det är framför allt de sänkta räntorna som har gjort att den genomsnittliga boendeutgiften för hushållen som äger sitt boende minskade med 5 000 kronor mellan 2008 och 2009.

Som väntat är det hushållen med de största lånen och därmed de största ränteutgifterna som påverkas mest av sänkta räntor. Hushållen över 64 år med ägda småhus har påverkats mindre av räntesänkningar. Förklaringen är att de i genomsnitt har mindre bolån. Deras boendeutgift ligger redan på en lägre nivå.

Hushållen med störst genomsnittlig boendeutgift är de som äger ett småhus. Det behöver inte betyda att den typen av boende är dyrare utan kan bland annat förklaras av att småhusen i genomsnitt har en större bostadsarea.

Boendeutgiften i tusentals kronor, åren 2004-2009. Medelvärden. Fasta priser

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304951.aspx

Hushåll som hyr lägger störst del av sin inkomst på boendet
Andelen av inkomsten som går åt till att betala för boendet skiljer sig åt för boende med ägande-, bostads- respektive hyresrätt. Hushåll som hyr sin bostad lägger störst del av inkomsten på boendet. Det beror inte på att de har den i genomsnitt största boendeutgiften utan på att de har en mindre genomsnittlig inkomst.

Andelen av inkomsten som hushållen lägger på boendet har minskat sedan 2004. Framför allt beror minskningen på ökade inkomster för hushållen.

Boendeutgiften i procent av disponibel inkomst per hushåll, efter upplåtelseform åren 2004-2009. Medianvärde

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304951.aspx

Definitioner och förklaringar
Äganderätt: Med äganderätt avses ägda småhus. Det kan röra sig om friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.
Bostadsrätt: En bostadsrätt är en lägenhet som ligger i ett hus som ägs av en förening (bostadsrättsförening) i vilken man själv är medlem. Bostadsrätt kännetecknas av att hushållet betalar en grundavgift/insats för lägenheten.
Hyresrätt: En hyresrätt är en lägenhet där hushållet inte behöver betala någon grundavgift utan enbart hyra. Även kooperativ hyresrätt med depositionsavgift räknas här som hyresrätt.

Boendeutgift
Äganderätt: Boendeutgift avser summan av ränteutgift, amortering, driftsutgift samt utgift för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.
Bostadsrätt: Boendeutgift avser summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering samt egna utgifter för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.
Hyresrätt: Boendeutgift utgörs av summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation.

Disponibel inkomst är summan av inkomster minus skatt och negativa transfereringar plus skattepliktiga och skattefria transfereringar. I boendestatistiken justeras begreppet genom att skatteeffekten av bostadsinnehavet dras bort och skatteffekten istället korrigerar boendeutgiften.
Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Ekonomisk välfärdsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar
Lovisa Sköld
Tfn 019-17 64 74
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Hans Heggemann
Tfn 019-17 68 10
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • genomsnitt
  • boendeutgift
  • hushåll
  • äganderätt
  • scb

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44