Pressmeddelande -

Industrins investeringar - fortsatt ökning 2005

Näringslivets investeringar enligt oktoberenkäten: Industrins investeringar - fortsatt ökning 2005 Industriföretagen redovisar investeringsplaner för den svenska verksamheten år 2005 som uppgår till 58 miljarder kronor i löpande priser, enligt SCB:s enkät i oktober. Planerna innebär att den ökning av investeringsverksamheten som påbörjats under 2004, förstärks under 2005. Investeringarna under 2004 beräknas uppgå till 52 miljarder kronor, en volymökning med 5 procent jämfört med föregående år. Efter flera år av sjunkande investeringsnivåer redovisar industriföretagen ökande investeringar för 2004 och investeringsplaner som tyder på en fortsatt ökning under 2005. Den kraftigaste ökningen, närmare 40 procent jämfört med 2003, redovisas inom massa- och pappersindustri samt för gruvor och mineralbrott där ökningen beräknas till drygt 20 procent. För båda dessa branscher väntas investeringarna fortsätta öka i samma omfattning även under 2005. Inom livsmedelsindustri och maskinindustri beräknas investeringsökningen under 2004 stanna strax över 10 procent. Inom såväl kemisk industri som transportmedelsindustri, beräknas investeringarna under 2004 ligga kvar på fjolårets nivå, för att åter öka under 2005. Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____106899.asp Investeringarna inom energisektorn fortsätter att öka Energisektorns investeringar för år 2004 beräknas uppgå till 15,3 miljarder kronor i löpande priser, en volymökning med 5 procent jämfört med 2003. De investeringsplaner som redovisas för år 2005 uppgår till 19,4 miljarder kronor i löpande priser. Planerna tyder på en kraftig volymökning med ytterligare 20 procent jämfört med 2004. Uppgifterna innebär den högsta investeringsnivån som redovisats sedan 1991. Varuhandelns investeringar – oförändrad nivå 2004 Varuhandelsföretagen redovisar investeringar för år 2004 som väntas uppgå till 10,1 miljarder kronor, vilket innebär en oförändrad investeringsnivå jämfört med 2003. Såväl handel och service av motorfordon som partihandeln redovisar sjunkande investeringsnivåer, medan investeringsnivån inom detaljhandeln ökar något. De planer som redovisas för varuhandelsföretagen för 2005, 8,3 miljarder kronor, tyder på en lägre investeringsnivå detta år. Företagen inom uthyrning, forskning och företagstjänster redovisar investeringar för år 2004 som uppgår till 6,6 miljarder kronor, en kraftig ökning av investeringsvolymen med närmare 50 procent. De investeringsplaner som lämnats för år 2005 tyder på att investeringsvolymen ligger kvar på samma relativt höga nivå även detta år. Bank- och försäkringsföretagen beräknar investeringarna för år 2004 till 3,5 miljarder kronor, en volymminskning med ca 5 procent jämfört med föregående år. Planerna för 2005, 3,2 miljarder tyder på en oförändrad investeringsnivå jämfört med år 2004. Investeringar för byggnadsverksamheten Byggföretagens investeringar beräknas för år 2004 uppgå till 2,6 miljarder kronor, exklusive vägar och järnvägar, en höjning av investeringsnivån med 2 procent, jämfört med år 2003. De planer som lämnats för 2005 tyder på att investeringarna ligger kvar på 2004 års nivå. Investeringsnivån inom transport och kommunikation ökar 2004 Företagen inom transport, magasinering och kommunikation redovisar investeringar för år 2004 som beräknas uppgå till 21,2 miljarder kronor, en volymökning med närmare 10 procent jämfört med 2003. Investeringsplanerna för år 2005 stannar vid 18 miljarder och tyder på att investeringsvolymen åter minskar. Kraftigt ökande bostadsinvesteringar både 2004 och 2005 Fastighetsföretagens investeringar beräknas för år 2004 uppgå till 33 miljarder kronor, uppgifter som innebär att investeringarna ligger kvar på samma nivå som 2003. Investeringarna ökar framför allt i nyproduktion av bostäder, ökningarna beräknas till drygt 30 procent såväl 2004 som 2005. Investeringarna i industrilokaler och andra lokaler väntas däremot minska. För år 2005 redovisar fastighetsföretagen investeringsplaner som uppgår till 34 miljarder, vilket tyder på en i stort oförändrad investeringsnivå jämfört med 2004. Definitioner och förklaringar Investeringsenkäten i oktober omfattar företag inom industri, el- och värmeverk, handel, bygg- och anläggningsverksamhet, banker och försäkringsbolag, transport och magasinering, fastighetsförvaltning samt vissa företagstjänster. Samtliga företag med mer än 200 anställda, samt ett urval bland företag med 20 - 199 anställda undersöks. Uppgifter för industriföretag med 10 - 19 anställda skattas av SCB enligt särskild modell. Inom företagstjänster samt bygg- och anläggningsverksamhet undersöks företag med 10 anställda och fler. Beträffande de fastighetsförvaltande företagen tillfrågas samtliga företag som äger fastigheter till ett taxeringsvärde överstigande 200 miljoner kronor. Övriga företag med fastigheter taxerade till 10 miljoner eller mer undersöks genom urval. Investeringsenkätens uppgifter avviker från nationalräkenskapernas genom att nationalräkenskaperna använder ett vidare investeringsbegrepp. I detta ingår datorprogram, såväl köpta som egenproducerade, leasing av kapitalföremål, där nationalräkenskaperna eftersträvar en fördelning på användande bransch samt korttidsinventarier. Nationalräkenskaperna kompletterar även investeringsenkätens uppgifter med skattningar för småföretag som ej undersöks i enkäten. Erfarenhetsmässigt avviker företagens faktiska investeringar från de förväntade på ett delvis systematiskt sätt. SCB utnyttjar detta förhållande då vi på grundval av företagens uppgifter gjort en bedömning av investeringsvolymen 2005.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44