Pressmeddelande -

Industrins kapacitetsutnyttjande kv 3, 2008: Minskat kapacitetsutnyttjande tredje kvartalet

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,9 procentenheter till 89,4 procent under det tredje kvartalet 2008 jämfört med det andra. Det är det lägsta kapacitetsutnyttjandet sedan tredje kvartalet 2003.

Jämfört med tredje kvartalet 2007 har kapacitetsutnyttjandet minskat med 2,0 procentenheter.

Kapacitetsutnyttjandet inom kemisk industristeg med 0,1 procentenheter till 87,0 procent undertredje kvartalet jämfört medandra kvartalet.

Inom stål- och metallverksjönk kapacitetsutnyttjandet med 0.8 procentenheter till 92,7 procent undertredje kvartalet. Nedgången förklaras främst av minskad efterfrågan och produktionsstörningar.

Kapacitetsutnyttjandet inommaskinindustrinminskade undertredje kvartalet med 0,7 procentenheter till 91,1 procent.Minskningen kan huvudsakligen förklaras avotillräcklig efterfrågan.

Inom teleproduktindustrinsjönk kapacitetsutnyttjandet med 0,4 procentenheter till 90,6procent undertredje kvartalet. Nedgången kan till stor del förklaras av otillräcklig efterfrågan.

Kapacitetsutnyttjandet inom motorfordonsindustrinminskade med 3,1 procentenheter till 87,4 procent undertredje kvartalet. Nedgången kanhuvudsakligen förklaras av otillräcklig efterfrågan.

Industrins faktiska kapacitetsutnyttjande 1995-2008, säsongrensade värden

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____251798.asp

Kapacitetsutnyttjandet inom industrins fyra huvudgrupper:

Inom gruppen industri för insatsvarorminskade kapacitetsutnyttjandet undertredje kvartaletmed 0,8 procentenheter till 88,8 procent jämfört medandra kvartalet.

För gruppen industri för investeringsvarorsjönk kapacitetsutnyttjandetmed 1,3 procentenheter till 91,3 procent undertredjekvartalet.

Inom gruppen industri för icke varaktiga konsumtionsvarorminskade kapacitetsutnyttjandetmed 0,2 procentenheter till 87,6 procent undertredje kvartalet.

Inomgruppen industri för varaktiga konsumtionsvarorsjönk kapacitetsutnyttjandet undertredje kvartalet med 0,5 procentenheter till 85,8 procent.

Industrins kapacitetsutnyttjande enligt SNI92. Säsongrensade värden

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____251798.asp


Definitioner och förklaringar

Kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-02-13 kl. 09.30.Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44