Pressmeddelande -

Industrins leverans- och orderläge, maj 2011: Orderingången ökade något i maj

Orderingången till den svenska industrin steg med 0,1 procent i säsongrensade tal i maj jämfört med april. Vid en jämförelse mellan maj i år och motsvarande månad föregående år ökade den totala orderingången med 8,6 procent i kalenderkorrigerade tal.

Orderingången visade på en blandad utveckling inom industrins delbranscher i maj jämfört med april. Industrin för petroleumprodukter hade starkast utveckling och uppvisade en uppgång med 17,2 procent. Svagast utvecklig hade transportmedelsindustrin med en nedgång på 16,2 procent. Under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) steg den totala orderingången med 1,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Från hemmamarknaden steg orderingången med 0,7 procent under maj jämfört med april, efter att ha ökat med 1,1 procent under april jämfört med mars. Under den senaste tremånadersperioden sjönk orderingången med 0,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden sjönk däremot med 0,3 procent under maj jämfört med april, efter att ha minskat med 0,4 procent under april jämfört med mars. Under den senaste tremånadersperioden steg orderingången med 2,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

På årsbasis fortsätter orderingången att utvecklas starkt, den totala orderingången steg med 8,6 procent i maj. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 2,6 procent och för exportmarknaden en ökning med 13,1 procent.

Uppgifterna för maj månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i totala orderingången mellan april och mars reviderats upp med 0,3 procentenheter till en uppgång på 0,2 procent. Förändringen av orderingången mellan april i år och samma månad året innan har reviderats upp med 0,2 procentenheter till en uppgång på 9,4 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318112.aspx

Industrins leveranser steg under maj
Industrins totala leveranser steg med 2,8 procent i maj jämfört med april. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 0,5 procent och för exportmarknaden en ökning med 4,3 procent.

Vid en årsjämförelse steg de totala leveranserna med 14,8 procent i maj i år jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning på 4,5 procent och för exportmarknaden en ökning på 22,6 procent.

Uppgifterna för maj månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industrins totala leveranser mellan april och mars reviderats upp med 0,2 procentenheter till en nedgång på 0,1 procent. Förändringen av leveranserna mellan april 2011 och samma månad året innan har reviderats upp med 0,4 procentenheter till en uppgång på 12,5 procent.

Definitioner och förklaringar
Procentuella förändringar
I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används kalenderkorrigerade volymuppgifter. Omräkning av leverans- och orderuppgifter till fasta priser görs med hjälp av branschvisa producentprisindex, PPI.

Revideringar

När leverans- och orderstatistiken för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning

Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Vid säsongrensningen av industrins leveranser och order säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet Tramo-Seats. Tramo-Seats infördes som säsongrensningsverktyg för leveranser och order vid publiceringen avseende data för januari 2011. Innan dess hade industrins leveranser och order säsongrensats med programmet X-11-Arima som inte längre uppfyller kvalitetskrav för en modern säsongrensning.

Tramo-Seats är en av de två programvarorna som Eurostat huvudsakligen rekommenderar för säsongrensning av officiell statistik. Ett viktigt moment i metoden är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktiska serier två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen. Då prognoserna är helt beroende av modellvalet kan detta orsaka mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade data. För att minska effekten av revideringar i säsongrensade data har SCB valt att följa Eurostats rekommendation att använda fasta modeller under ett års period. Enligt samma rekommendation bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. Denna rekommendation tillämpar SCB i samband med säsongrensning av nationalräkenskaperna, industriproduktionsindex, industrins kapacitetsutnyttjande m.fl .

Modellöversyn

Senaste modellöversynen gjordes i samband med konvertering av systemet till Tramo-Seats, i mars 2011 avseende data för januari 2011. Nästa modellöversyn planeras inför publiceringen i mars 2012.

Internationella jämförelser
För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/introduction

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-08-15 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Cecilia Westin
Tfn 08-506 945 48
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • kalenderkorrigerade
  • orderingången
  • scb
  • säsongrensade

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44