Pressmeddelande -

Industrins leverans- och orderläge, november 2010: Minskad orderingång i november

Orderingången till den svenska industrin minskade med 2,0 procent under november jämfört med oktober. Under den senaste tremånadersperioden (september-november) steg däremot orderingången med 4,7 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juni-augusti). Orderingången under november 2010 ökade med 15,9 procent jämfört med samma månad föregående år.

Orderingången från hemmamarknaden minskade med 2,5 procent under november jämfört med oktober, efter att ha ökat med 1,2 procent under oktober jämfört med september. Under den senaste tremånadersperioden steg orderingången från hemmamarknaden med 2,7 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden sjönk med 1,6 procent under november jämfört med oktober, efter att ha ökat med 4,5 procent under oktober jämfört med september. Under den senaste tremånadersperioden steg orderingången från exportmarknaden med 6,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Den totala orderingången ökade med 15,9 procent under november 2010 jämfört med samma månad 2009. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 9,1 procent, och för exportmarknaden en ökning med 21,4 procent. Antalet arbetsdagar var 22 under november 2010 jämfört med 21 under november 2009.

Hittills under 2010 (januari-november) har den totala orderingången till industrin ökat med 13,6 procent jämfört med motsvarande period 2009. Orderingången från hemmamarknaden har hittills under samma period ökat med 6,8 procent, medan orderingången från exportmarknaden har ökat med 19,2 procent.

Sedan föregående publicering har förändringen i orderingången mellan september och oktober reviderats upp med 0,1 procentenheter till 3,1 procent. Förändring av orderingången mellan oktober 2010 och oktober 2009 har likaså reviderats upp med 0,1 procentenheter till 11,5 procent.

Investeringsvaruindustrin
Orderingången till investeringsvaruindustrin minskade med 3,5 procent under november jämfört med oktober, efter att ha ökat med 4,0 procent under oktober jämfört med september. Under den senaste tremånadersperioden steg orderingången till investeringsvaruindustrin med 11,6 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26), övrig maskinindustri (SNI 28), motorfordonsindustrin (SNI 29) samt annan transportmedelsindustri (SNI 30) som är betydelsefulla för utvecklingen.

Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik sjönk med 11,3 procent under november jämfört med oktober, men ökade med 20,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till övrig maskinindustri steg med 10,2 procent under november jämfört med oktober och med 9,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till motorfordonsindustrin sjönk med 9,1 procent under november jämfört med oktober, men ökade med 7,5 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till annan transportmedelsindustri ökade med 37,7 procent under november jämfört med oktober och med 16,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Insatsvaruindustrin
Orderingången till insatsvaruindustrin minskade med 0,2 procent under november jämfört med oktober och med 1,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror sjönk med 0,6 procent under november jämfört med oktober, men ökade med 1,9 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror sjönk med 4,3 procent under november jämfört med oktober, men ökade med 1,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
För tabell se:
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____306306.aspx

Industrins leveranser sjönk i november
Industrins leveranser minskade med 1,6 procent under november jämfört med oktober, men ökade med 1,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till hemmamarknaden sjönk med 1,9 procent under november jämfört med oktober, men steg med 1,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden minskade med 1,4 procent under november jämfört med oktober, men ökade med 2,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

De totala leveranserna steg med 16,9 procent under november 2010 jämfört med samma månad 2009. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 10,6 procent och för exportmarknaden en ökning med 21,9 procent.

Hittills under 2010 (januari-november) har industrins totala leveranser ökat med 10,9 procent jämfört med motsvarande period 2009. Leveranserna till hemmamarknaden har hittills under samma period ökat med 6,0 procent medan leveranserna till exportmarknaden har ökat med 14,7 procent.

Sedan föregående publicering har förändringen i industrins leveranser mellan september och oktober inte reviderats och uppgick således till 2,0 procent. Förändringen av leveranserna mellan oktober 2010 och oktober 2009 har reviderats upp med 0,1 procentenheter till 11,9 procent.

Definitioner och förklaringar

Procentuella förändringar
I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Revideringar
När leverans- och orderstatistiken för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-02-10 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se

 

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • scb
  • statistiska centralbyrån
  • svensk industri
  • orderingång

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44