Pressmeddelande -

Industrins leverans- och orderläge under september 2008: Orderingången minskade tredje kvartalet

För tabell vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____251578.asp

Orderingången till den svenska industrin minskade med 2,7 procent under det tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Från augusti till september sjönk orderingången med 4,7 procent. Nedgången i september följde på en minskning med 8,6 procent från juli till augusti.

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Nedgången med 8,6 procent mellanjuli ochaugusti innebär en nedrevidering med 0,3 procentenheter jämfört med den första publiceringen av augustiuppgifterna.

Orderingången från hemmamarknadensjönk med 3,3 procent frånaugusti till september. Nedgången iseptember följde på enminskning med 4,1 procent frånjuli till augusti. Undertredje kvartalet minskade orderingångenfrån hemmamarknaden med 1,8 procent jämfört medandra kvartalet.

Orderingången från exportmarknadensjönk med 5,7 procentunderseptember jämfört medaugusti efter att haminskat med 11,5 procent frånjuli till augusti. Undertredje kvartaletminskade orderingången från exportmarknaden med 3,3 procent jämfört medandra kvartalet.

Den totala orderingångenminskade med 7,2 procent under september 2008 jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 1,6 procent och för exportmarknaden enminskning med 12,9 procent. Antalet arbetsdagar var22 under september 2008 jämfört med20 under september 2007.

Orderingångenunderaugusti i årminskade med 13,0 procent jämfört medaugusti 2007, vilket innebär ennedrevidering med 0,2 procentenheter jämfört med den första publiceringen av augustiuppgifterna.

Hittills under2008 (januari-september)har orderingången till industrin totaltminskat med 2,7 procent jämfört medmotsvarande period2007. Orderingången från hemmamarknaden harhittills under åretökat med 0,3 procent medan orderingången från exportmarknaden harminskat med 4,6 procent.


Investeringsvaruindustrin
Orderingången till investeringsvaruindustrinminskade med 5,4 procent från augusti tillseptember och med 7,2 procent undertredje kvartalet jämfört medandra kvartalet.

Nedgången underseptember ochtredje kvartalet förklaras främst avkraftigt minskad orderingång till motorfordonsindustrin (SNI 34).

Insatsvaruindustrin
Orderingången till insatsvaruindustrinminskade med 5,7 procent frånaugusti till september, men ökade med 1,7 procent undertredje kvartalet jämfört medandra kvartalet.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 2,4 procent frånaugusti till september, men ökade med 6,4 procent undertredje kvartalet jämfört medandra kvartalet.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvarorminskade med 2,2 procent frånaugusti till september, mensteg med 4,1 procent undertredje kvartalet jämfört medandra kvartalet.

Industrins leveranserökadesvagtunder tredjekvartalet
Industrins leveranserökade med 0,2 procentundertredje kvartalet jämfört medandra kvartalet. Under september sjönk leveranserna med 6,2 procent jämfört med augusti.

Leveranserna underaugusti ökade med 0,4 procent jämfört medjuli, vilket innebären nedrevidering med 0,2 procentenheter jämfört med den första publiceringen av augustiuppgifterna.

Leveranserna till hemmamarknaden minskade med 4,3 procent frånaugusti till september, men ökade med 0,7 procent under tredje kvartalet jämfört medandra kvartalet.

Leveranserna till exportmarknadensjönk med 7,4 procent frånaugusti tillseptember och med 0,1 procent undertredje kvartalet jämfört medandra kvartalet.

De totala leveransernaökade med 1,4 procent underseptember 2008 jämfört medseptember 2007. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger enökning med 4,4 procent och för hemmamarknaden en minskning med 0,5 procent.

Leveranserna underaugusti i årminskade med 5,0 procent jämfört medaugusti 2007, vilket innebären nedrevidering med 0,4 procentenheter jämfört med den första publiceringen av augustiuppgifterna.

Hittills under2008 (januari-september) har industrins totala leveranser ökat med 1,6 procent jämfört medmotsvarande period 2007. Leveranserna till hemmamarknaden harhittills underåretökat med 1,4 procent medan leveranserna till exportmarknaden har ökat med 1,8 procent.

Tabell: Procentuella förändringar i industrins orderingång


Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2008-12-10 kl. 09.30.Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44