Pressmeddelande -

Industrins utgifter för miljöskydd har ökat

Miljöskyddskostnader i industrin 2003: Sveriges utvinnings- och tillverkningsindustris totala utgifter för att förebygga och reducera sin miljöpåverkan uppgick under 2003 till 9,4 miljarder kronor. Jämfört med 2002 innebär detta en ökning med ungefär 6,5 procent. De totala utgifterna för miljöskydd utgörs av investeringar för 4,3 miljarder kronor och löpande kostnader på 5,1 miljarder. Miljöskyddskostnader inom industrin visar på hur mycket pengar som investeras och hur stora kostnader som läggs ned för att minska miljöpåverkan från den industriella verksamheten i Sverige. De totala utgifterna för miljöskydd i industrin, dvs. summan av investeringsutgifter och löpande kostnader, uppgick under 2003 till 9,4 miljarder kronor. Detta innebär en ökning med nästan 600 miljoner kronor. Branscherna Massa och papper och Energi- och vattenförsörjning var de som hade störst utgifter för miljöskydd. Tillsammans stod de för 47 procent av de totala miljöutgifterna inom industrin. Ökade investeringsnivåer för miljöskydd Industrins totala investeringar i miljöskydd, dvs. summan av utsläppsbehandlande och utsläppsförebyggande miljöskyddsinvesteringar, uppgick till 4,3 miljarder kronor under 2003. Detta innebär en ökning med 800 miljoner kronor jämfört med 2002. I likhet med tidigare år står de behandlande investeringarna för störst andel av de totala miljöskyddsinvesteringarna. Under 2003 uppgick de till 2,4 miljarder kronor eller 56 procent. De förebyggande investeringarna var 1,9 miljarder kronor. Det innebär att de förebyggande åtgärderna ökat i absoluta tal jämfört med 2002 men minskat i andel av totala miljöskyddsinvesteringar. Mestadels syftar de förebyggande investeringarna till att minska påverkan och utsläpp gentemot luft och vatten. Den vanligaste investeringsåtgärden, i form av förebyggande luftåtgärder, är utbyte av köldmedia. I likhet med tidigare år är det investeringar riktade mot miljöområdet Luft som är mest framträdande med 48 procent av de totala investeringarna. Minskning av löpande kostnader för miljöskydd De totala löpande kostnaderna för miljöskydd uppgick till strax över 5,1 miljarder kronor under 2003. Detta är en minskning med cirka 240 miljoner kronor jämfört med 2002. Branscherna Övrig tillverkning (SNI 29-36), Massa och papper och Energi- och vattenförsörjning står för störst andel med ungefär 17 procent vardera av de totala kostnaderna. Det företagsinterna miljöskyddsarbetet stod för 53 procent av de löpande kostnaderna, vilket innebär ett avbrott i den ökning av interna löpande kostnader som varit sedan 1999 (1999: 56 procent, 2001: 50 procent, 2002: 60 procent). De företagsinterna kostnaderna består främst av administration och drifthantering av reningsverk. Kostnaderna för köpta tjänster och avgifter ökade med 250 miljoner kronor under 2003. För diagram, se http://www.scb.se/templates/pressinfo____99452.asp Definitioner och förklaringar Med miljöskydd avses aktiviteter som syftar till att förebygga, reducera, eller eliminera föroreningar eller annan försämring av miljön. EU:s statistikorgan, Eurostat, har utarbetat gemensamma internationella definitioner för vad som ska räknas som miljöskydd och hur kostnaderna för dessa ska beräknas. Investeringarna delas in i utsläppsbehandlande investeringar, som inte påverkar processen (t.ex. filter och separata reningsanläggningar), och utsläppsförebyggande investeringar, som innebär investering i ny eller förändrad process. Löpande kostnader består av kostnader för personal, energi och insatsvaror, t.ex. för drift och tillsyn av reningsanläggningar, för miljöadministrativt arbete, miljöledning och certifiering, samt avfallshantering. Dessutom ingår betalningar till andra som utför dessa åtgärder. Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande (SM), som nu finns på SCB:s webbplats. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt, tabeller och diagram, med mera. https://www.h.scb.se/mkost/ Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2005-09-15 kl. 10.00 Producent Enheten för regional planering och naturresursstatistik Förfrågningar Mats Eberhardson Tfn 08-506 944 25 Epost mats.eberhardson@scb.se Annika Mårtensson Tfn 08-506 940 37 Epost annika.martensson@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44