Pressmeddelande -

Industriproduktionen minskade i juli

Industriproduktionsindex juli: Industriproduktionen minskade med 2,6 procent i juli jämfört med juni. Denna minskning följde på en minskning mellan maj och juni med 1,9 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden (maj - juli) ökade produktionen med 0,9 procent jämfört med perioden februari till april. Om man jämför juli 2004 med samma månad förra året var produktionen i stort sett oförändrad, -0,1 procent. I juni visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 3,1 procent. Hittills under 2004 (januari-juli) har produktionen ökat med 4,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Insatsvaruindustrin Produktionen inom insatsvaruindustrin minskade med 1,2 procent i juli jämfört med juni efter att ha minskat även mellan maj och juni med 0,4 procent. Sammantaget under perioden maj-juli ökade produktionen inom denna delgrupp med 2,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Inom denna delgrupp återfinns bland annat massa-, pappers- och pappersvaruindustri. I juli minskade produktionen inom denna bransch med 1,0 procent jämfört med juni. Investeringsvaruindustrin Produktionen inom investeringsvaruindustrin minskade med 6,1 procent i juli jämfört med juni. Under den senaste tremånadersperioden (maj-juli) ökade produktionen svagt, + 0,5 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Det var framför allt motorfordonsindustri som bidrog till nedgången i juli med en minskning med 11,8 procent. Om man jämför juli i år med samma månad i fjol har produktionen inom investeringsvaruindustrin minskat med 1,1 procent. Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 1,9 procent i juli jämfört med juni. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden maj-juli ökade produktionen inom denna delgrupp med måttliga 0,4 procent jämfört med perioden innan (feb-apr). Inom denna delgrupp återfinns bland annat läkemedelsindustrin. I juli ökade produktionen inom läkemedelsindustrin med 8,9 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden ökade produktionen inom denna bransch med 1,6 procent. Industri för varaktiga konsumtionsvaror Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade med 2,9 procent i juli jämfört med juni. Om man jämför perioden maj-juli med perioden feb-apr har produktionen minskat med 2,0 procent. Industri för energirelaterade varor Produktionen inom industri för energirelaterade varor var i stort sett oförändrad mellan juni och juli, -0,1 procent. Under den senaste tremånadersperioden ökade produktionen med 1,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Definitioner och förklaringar Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter. En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (5 %). För vissa branscher insamlas uppgifter om produktionsvolym (20 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (75 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %. Vid säsongsrensning försöker man korrigera för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används programvaran X11-ARIMA. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Alla tidsserier har basår 2000. För tabell, se http://www.scb.se/templates/pressinfo____100110.asp Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-10-07 kl. 13.00. Producent SCB, Programmet för industriindikatorer Box 24 300 104 51 Stockholm Förfrågningar Helena Fredin Tfn 08-506 940 21 Epost fornamn.efternamn@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44