Pressmeddelande -

Industriproduktionen ökade i september

Industriproduktionsindex september: Industriproduktionen ökade med 0,6 procent i september jämfört med augusti. Denna ökning följde på en ökning mellan juli och augusti med 3,4 procent. Sammantaget under det tredje kvartalet minskade produktionen med 0,7 procent jämfört med kvartal två. Om man jämför september 2004 med samma månad förra året ökade produktionen med 5,3 procent. I augusti visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 4,3 procent. Hittills under 2004 (januari-september) har produktionen ökat med 4,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Insatsvaruindustrin Produktionen inom industri för insatsvaror minskade med 0,8 procent i september jämfört med augusti, efter att ha ökat med 1,4 procent mellan juli och augusti. Sammantaget under tredje kvartalet ökade produktionen inom denna delgrupp med 0,5 procent jämfört med närmast föregående kvartal. Inom denna delgrupp återfinns bland annat stål- och metallverk. I september minskade produktionen inom stålindustrin med 0,5 procent, men sammantaget för hela kvartalet fortsatte produktionen att öka med 5,6 procent jämfört med andra kvartalet. Produktionen inom metallverken minskade med 7,5 procent i september efter att ha ökat med 9,7 procent från juli till augusti. Sammantaget ökade produktionen inom metallverken med 3,4 procent under tredje kvartalet. Investeringsvaruindustrin Produktionen inom investeringsvaruindustrin ökade med 2,2 procent i september jämfört med augusti. Under tredje kvartalet minskade produktionen med 1,0 procent jämfört med kvartalet innan. Om man jämför september i år med samma månad i fjol har produktionen inom investeringsvaruindustrin ökat med 10,9 procent. I denna grupp ingår bland annat motorfordonsindustrin och teleproduktindustrin. Under september månad ökade produktionen inom teleproduktindustrin med 0,5 procent medan motorfordonsindustrin uppvisade oförändrad produktion jämfört med augusti. Sammantaget för hela tredje kvartalet steg produktionen av teleprodukter med 6,4 procent medan produktionen inom motorfordonsbranschen gick ned 2,9 procent. Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 0,6 procent i september jämfört med augusti. Sammantaget under det senaste kvartalet minskade produktionen inom denna delgrupp med 2,5 procent jämfört med andra kvartalet. Inom denna delgrupp återfinns bland annat läkemedelsindustrin. I september ökade produktionen inom läkemedelsindustrin med 1,3 procent jämfört med augusti. Sammantaget under det tredje kvartalet minskade produktionen inom denna bransch med 4,0 procent. Industri för varaktiga konsumtionsvaror Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 0,9 procent i september jämfört med augusti. Om man jämför tredje kvartalet med andra kvartalet har produktionen ökat med 0,8 procent. Industri för energirelaterade varor Produktionen inom industri för energirelaterade varor ökade med 2,5 procent i september jämfört med augusti. Under det senaste kvartalet ökade produktionen med 1,7 procent jämfört med kvartal två. Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____105777.asp Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på säsongsrensade volymuppgifter, medan jämförelser med samma period föregående år avser kalenderkorrigerade uppgifter. Definitioner och förklaringar Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter. En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (5 %). För vissa branscher insamlas uppgifter om produktionsvolym (20 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (75 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %. Vid säsongsrensning försöker man korrigera för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används programvaran X11-ARIMA. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Alla tidsserier har basår 2000. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-12-09 kl. 13.00.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44