Pressmeddelande -

Industriproduktionen ökade under första kvartalet

Industriproduktionen ökade med 0,5 procent under första kvartalet 2006 jämfört med fjärde kvartalet 2005. Om man jämför mars med februari ökade produktionen med 0,2 procent. Denna ökning följde på en minskning mellan januari och februari med 1,4 procent. Om man jämför mars 2006 med samma månad förra året ökade produktionen med 0,4 procent. I februari visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 1,5 procent. Insatsvaruindustrin Produktionen inom industri för insatsvaror ökade med 0,4 procent i mars jämfört med februari. Från januari till februari minskade produktionen med 1,1 procent. Sammantaget under första kvartalet i år ökade produktionen inom denna delgrupp med 0,5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2005. Investeringsvaruindustrin Produktionen inom investeringsvaruindustrin ökade med 0,3 procent i mars jämfört med februari. Från januari till februari minskade produktionen med 1,2 procent. Sammantaget under första kvartalet i år ökade produktionen inom denna delgrupp med 0,3 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol. I denna grupp ingår bland annat motorfordonsindustrin och teleproduktindustrin. Under mars månad ökade produktionen med 0,7 procent inom motorfordonsindustrin. Inom teleproduktindustrin minskade produktionen med 3,7 procent jämfört med februari. Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 0,4 procent i mars jämfört med februari. Sammantaget under det senaste kvartalet ökade produktionen med 3,5 procent inom denna delgrupp jämfört med närmast föregående kvartal. Industri för varaktiga konsumtionsvaror Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 3,2 procent i mars jämfört med februari. Om man jämför första kvartalet 2006 med fjärde kvartalet 2005 har produktionen ökat med 2,2 procent. Industri för energirelaterade varor Produktionen inom industri för energirelaterade varor ökade med 1,2 procent i mars jämfört med februari. Under det senaste kvartalet ökade produktionen med 0,3 procent jämfört med kvartalet innan. Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167361.asp Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på säsongsrensade volymuppgifter, medan jämförelser med samma period föregående år avser kalenderkorrigerade uppgifter. Definitioner och förklaringar Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter. En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (5 %). För vissa branscher insamlas uppgifter om produktionsvolym (20 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (75 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %. Vid säsongsrensning försöker man korrigera för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används programvarorna TRAMO/SEATS. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Alla tidsserier har basår 2000. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-06-09 kl. 09.30. Producent SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer Box 24 300 104 51 Stockholm Förfrågningar Frida Videll Tfn 08-506 947 22 E-post frida.videll@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44