Pressmeddelande -

Industriproduktionsindex (IPI), maj 2011: Industriproduktionen ökade i maj

Industriproduktionen ökade med 2,6 procent i säsongrensade tal i maj jämfört med april. Vid en jämförelse mellan maj i år och motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 13,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

Inom de flesta branscher ökade produktionen i industrin i maj jämfört med april. Industrin för icke-metalliska mineraliska produkter uppvisade starkast utveckling med en uppgång på 20,7 procent. Även läkemedelsindustrin och övrig maskinindustri hade stark utveckling.

Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden, mars-maj, och närmast föregående tremånadersperiod var förändringen också positiv. Produktionen inom industrin totalt ökade med 4,3 procent.

Liksom föregående månad, ökade industriproduktionen på årsbasis. I maj ökade produktionen inom industrin med 13,4 procent jämfört med maj förra året. Utvecklingen var starkast inom industrin för elapparatur och elektronikvaruindustrin med ökningar på 52,5 respektive 38,2 procent.

Uppgifterna för maj månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industriproduktionen i april jämfört med mars inte reviderats utan ligger kvar på en nedgång på 0,7 procent. Förändringen i produktionen i april 2011 jämfört med april 2010 har reviderats ned med 0,1 procentenheter till en uppgång på 11,9 procent.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318056.aspx

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

Definitioner och förklaringar
Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas huvudsakligen in genom en månatlig webbenkät som går ut till omkring 2 300 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent.

Samtliga tidsserier har referensbasperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar
När Industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning
Tillvägagångssätt

Vid säsongrensningen av Industriproduktionsindex säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet Tramo-Seats. Tramo-Seats infördes 2004 för Industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat för säsongrensning av officiell statistik.

Ett viktigt moment i metoden är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen. Då prognoserna är helt beroende av modellvalet kan detta orsaka mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade data. För att minska effekten av revideringar i säsongrensade data har SCB valt att följa Eurostats rekommendation att använda fasta modeller under ett års period. Enligt samma rekommendation bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. För Industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004.

Modellöversyn

Den senaste modellöversynen genomfördes i samband med publicering i februari 2011 avseende data för december 2010. Nästa modellöversyn planeras till publiceringen avseende december 2011.

Internationella jämförelser
För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/introduction

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-08-15 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Ebba Hartzell
Tfn 08-506 946 39
E-post ebba.hartzell@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • industriproduktionen
  • scb
  • kalenderkorrigerade
  • läkemedelsindustrin
  • maskinindustri

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44