Pressmeddelande -

Industriproduktionsindex, mars 2010: korrigerad 2010-05-17 - Ökad industriproduktion i mars

För tabell, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____292657.aspx

Industriproduktionen ökade med 4,1 procent i säsongrensade tal i mars jämfört med februari. Vid en jämförelse mellan mars 2010 och samma månad föregående år ökade produktionen med 6,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

Tidigare publicerade uppgifter för den ej kalenderkorrigerade serien har korrigerats för januari och februari 2010. Det har medfört korrigeringar i de kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serierna.

Efter att ha minskat med 0,2 procent mellan januari och februari, ökade produktionen i industrin med 4,1 procent i mars jämfört med februari 2010. Starkast utveckling hade läkemedelsindustrin samt industrin för stål- och metallverk. 

Under första kvartalet 2010 ökade produktionen inom industrin med 1,5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2009. Näst intill samtliga delbranscher uppvisar en ökad produktion under första kvartalet i år. Vid en jämförelse mellan mars 2010 och samma månad föregående år ökade industriproduktionen med 6,7 procent. Det är den högsta årsjämförelsen sedan mars 2007.

Sedan föregående publicering har förändringen i industriproduktionen mellan januari och februari 2010 reviderats upp med 0,6 procentenheter. Förändringen i produktionen mellan februari i år och februari 2009 har reviderats upp med 1,7 procentenheter.

Stark uppgång inom läkemedel samt stål- och metallverk

Mars var en gynnsam månad för industrin. Produktionen ökade inom större delen av industrins delbranscher.

Produktionen inom läkemedelsindustrin ökade med 14.0 procent i mars jämfört med februari. Vid en jämförelse mellan första kvartalet 2010 med fjärde kvartalet 2009 har produktionen ökat med 0,9 procent. Januari, vars produktion var stark, följdes upp av en betydande nedgång i februari månad. Inom stål- och metallverksindustrin ökade produktionen med 11,3 procent i mars jämfört med februari. Mätt som årlig förändring har produktionen ökat med betydande 35,5 procent.

Delbranscherna utgör tillsammans 15,5 procent av totala industrins förädlingsvärde.

Tabell: SNI 2007

 

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas in genom en månatlig webb- respektive postenkät som går ut till omkring 2 400 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent. 

Samtliga tidsserier har referensperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas in genom en månatlig webb- respektive postenkät som går ut till omkring 2 400 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent. 

Samtliga tidsserier har referensperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar
När industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Säsongrensning
Vid säsongrensningen av IPI säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet TRAMO-SEATS. TRAMO-SEATS infördes 2004 för industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat. Ett viktigt moment i denna metod är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen.

Enligt rekommendationer från Eurostat bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. För industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004. Den senaste modellöversynen genomfördes inför publiceringen av industriproduktionsindex avseende september 2009. Den nya modellen gav upphov till stora revideringar av den säsongrensade serien.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-06-09 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

 

Förfrågningar

Sofie Lord
Tfn 08-506 945 87
E-post sofie.lord@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44