Pressmeddelande -

Industriproduktionsindex, september 2008: Industriproduktionen minskade under tredje kvartalet

Svensk industriproduktion minskade med 0,4 procent under tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet i år. Den bransch som stod för den största procentuella minskningen från andra till tredje kvartalet var transportmedelsindustrin som minskade med 8,4 procent.

Industriproduktionenminskade med2,0 procent iseptember jämfört med augusti.Nedgången i septemberföljde på enminskning med 1,5 procent frånjuli till augusti vilket är en revidering uppåt med 0,2 procentenheter.Vid en jämförelsemellanseptember 2008 medsamma månad förra åretminskade produktionen med4,9 procent.Iaugusti visade motsvarande jämförelse enminskning av industriproduktionen med1,8 procent.

Insatsvaruindustrin
Produktionen inom industri för insatsvaror minskade med0,8 procentiseptember jämfört med augusti. Frånjulitillaugustiminskade produktionen med0,6 procent. Sammantaget undertredje kvartalet i årökade produktionen inom denna delgrupp med 0,2 procent jämfört medandra kvartalet.

Investeringsvaruindustrin
Produktionen inom investeringsvaruindustrinminskade med3,2 procent iseptember jämfört med augusti. Frånjulitillaugustiminskade produktionen med1,8 procent. Sammantaget undertredje kvartaleti årminskade produktionen inom denna delgrupp med1,7 procent jämfört medandra kvartalet.

I denna grupp ingår bland annat motorfordonsindustrin och teleproduktindustrin. Underseptember månadminskade produktionen med3,3 procent inommotorfordonsindustrin jämfört med augusti. Inomteleproduktindustrinminskade produktionen med2,7 procentfrånaugusti till september.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvarorökade med0,3 procent iseptember jämfört med augusti.Sammantaget under det senaste kvartaletökadeproduktionen inom denna delgrupp med1,4 procent jämfört med närmast föregående kvartal.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvarorminskade med 1,5 procentmellan augusti och september.Vid en jämförelsemellantredjeochandra kvartalethar produktionenminskat med 0,3 procent.

Industri för energirelaterade varor
Produktionen inom industri för energirelaterade varorökade med5,4 procent iseptember jämfört med augusti.Under det senaste kvartaletökade produktionen med3,5 procent jämfört medkvartalet innan.

Tebell: Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter.

En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (5 %). För vissa branscher insamlas uppgifter om produktionsvolym (20 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (75 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %.

Vid säsongsrensning försöker man korrigera för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används programvarorna TRAMO/SEATS.

Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI.

Alla tidsserier har basår 2000.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2008-12-10 kl. 09.30.

 Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Philip Andö
Tfn 08-506 944 23
E-post philip.ando@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • industriproduktionsindex

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44