Pressmeddelande -

Inflationstakten ökar

Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,5 procent från mars till april. Under samma period förra året steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, ökade till 1,5 procent i april, från 1,1 procent i mars. I april 2005 var inflationstakten 0,3 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X ökade också till 1,5 procent i april, från 1,2 procent i mars. Senaste månaden: priserna upp 0,5 procent Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,5 procent från mars 2006 till april 2006. Till månadsförändringen bidrog högre priser inom gruppen transport (2,0 %) med 0,3 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på drivmedel (5,3 %) uppåt med drygt 0,2 procentenheter. Ökade kostnader på el och bränsle (0,9 %), inom gruppen boende, bidrog med ytterligare 0,1 procentenheter. Prishöjningar på kläder (2,3 %) bidrog även uppåt med 0,1 procentenheter. Senaste tolv månaderna: priserna upp 1,5 procent Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i april 1,5 procent. Detta innebär en ökad inflationstakt jämfört med mars (1,1 %). Inflationstakten i april är den högsta sedan september 2003. Ökade kostnader inom området boende (2,7 %) bidrog uppåt med 0,8 procentenheter till tolvmånadersförändringen i april. Därav bidrog höjda priser på el och bränsle (11,4 %) med 0,6 procentenheter och höjda hyror (0,7 %) med 0,1 procentenheter. Ökade egnahemskostnader för reparationer (5,4 %) samt fastighetsskatt (6,0 %) bidrog dessutom uppåt med vardera 0,1 procentenhet. Den totala uppgången inom området boende motverkades av sänkta räntekostnader (-2,8 %) som bidrog nedåt med 0,1 procentenheter. Till den totala prisökningen under tolvmånadersperioden bidrog även höjda priser inom området transport (4,1 %) med 0,5 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på drivmedel (9,2 %) med 0,4 procentenheter och försöket med trängselskatt i Stockholm med knappt 0,1 procentenhet. Höjda priser på kläder och skor (5,3 %) bidrog uppåt med 0,3 procentenheter samtidigt som prisökningar inom gruppen restauranger (3,0 %) bidrog uppåt med ytterligare 0,2 procentenheter. Höjda priser på tobak (3,6 %), försäkringar (4,2 %) samt höjd avgift för pass (110,5 %) bidrog vardera med 0,1 procentenhet till den totala uppgången. Uppgången av konsumentpriserna motverkades samtidigt av prissänkningar inom gruppen audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-11,7 %) som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter. Därav bidrog sänkta priser på datorer (-14,0 %) samt TV-apparater med 0,1 procentenhet vardera. Sänkta priser på teletjänster och utrustning (-6,3 %) bidrog nedåt med ytterligare 0,2 procentenheter. Uppgången motverkades även av sänkta priser inom gruppen inventarier och hushållsvaror (-2,6 %) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet. KPI för april 2006 var 284,32 (1980=100). Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167748.asp Anm.: Avrundningar kan medföra att kolumnsumman för huvudgrupperna inte stämmer med KPI totalt. Inflationsmålet och den underliggande inflationen Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem. UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras. Den underliggande inflationen, mätt som prisförändringen under de senaste tolv månaderna, var i april enligt UND1X 1,5 procent (mars 1,2 procent) och enligt UNDINHX 1,6 procent (mars 1,5 procent). De genomsnittliga prisförändringarna från mars till april var enligt UND1X 0,5 procent och enligt UNDINHX 0,1 procent. Från mars 2005 till april 2005 var prisförändringen enligt UND1X 0,2 procent och enligt UNDINHX -0,1 procent. Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53. Inflationstakten i EU Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige steg med 0,5 procent från mars till april. Samma period år 2005 steg HIKP med 0,2 procent. Från april 2005 till april 2006 var ökningen 1,8 procent. HIKP för april 2006 har beräknats till 101,58 (2005=100). Senast publicerade HIKP-tal för EU-länderna avser mars månad. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 25 medlemsländer fr.o.m. maj 2004) var i mars 2,1 procent, för EMU (MUICP, vilket omfattar 12 medlemsländer) 2,2 procent och för Sverige 1,5 procent. HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg. Nettoprisindex Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner, steg från mars till april med 0,6 procent. Sedan april 2005 har nettopriserna ökat med 0,7 procent. NPI för april 2006 har beräknats till 240,09 (1980=100). Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167748.asp Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, UND1X, HIKP för Sverige respektive EU. Procent. Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Konsumentprisindex för maj publiceras tisdagen den 13 juni kl. 09.30. Statistikansvarig myndighet och producent SCB, Enheten för prisstatistik Box 24300 104 51 Stockholm Fax 08-506 946 04 Förfrågningar Peter Nilsson Tfn 08-506 943 09 E-post peter.nilsson@scb.se Oscar Lundin Tfn 08-506 946 32 E-post oscar.lundin@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44