Pressmeddelande -

Inträdet på arbetsmarknaden bland gymnasieavgångna läsåret 2004/05: Studier i brist på arbete

20 procent hade någon gång efter avslutad gymnasieutbildning studerat för att de inte fått arbete. Andelen var något högre bland kvinnorna än bland männen och bland utrikes födda jämfört med inrikes födda.

Nio av tio från fordonsprogrammet har arbete

Nästan 70 procent av alla hade något arbete i april 2008. Valet av program i gymnasiet hade dock stor betydelse. Tre år efter gymnasiet arbetade de som gått ett studieförberedande program i betydligt mindre utsträckning än de som gått ett yrkesinriktat program, 58 jämfört med 81 procent.

Bland männen hade de som hade gått fordonsprogrammet den största andelen personer i arbete, 92 procent. Bland kvinnorna var det de som hade avslutat hotell- och restaurangprogrammet, 87 procent.

Personer som gått ett yrkesinriktat gymnasieprogram ansåg att deras arbete framförallt ställde höga krav på noggrannhet. Däremot ställdes låga krav på att kunna engelska och matematik.

Endast G för studievägledarna

En klar majoritet var nöjda med gymnasieutbildningen de avslutade läsåret 2004/05. En tredjedel var mycket nöjda med utbildningen. Bland kvinnorna var andelen nöjda något högre än bland männen, och det gällde oavsett gymnasieprogram.

Nio av tio tyckte att undervisningen och kursinnehållet i gymnasieskolan var bra. Åtta av tio bedömde att läromedel och studiemiljö var bra. Däremot tyckte bara sex av tio att studievägledningen var bra.

Definitioner och förklaringar

Inträdet på arbetsmarknaden är en urvalsundersökning som har genomförts vartannat år sedan 1996. Undersökningen är en uppföljning som sker tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Syftet är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer som avslutat gymnasieskolan. Uppgifterna samlades in via post- och webbenkäter.

Populationen omfattade de som avslutade gymnasieskolan läsåret 2004/05 (ca 82 000 personer). Urvalsstorleken i 2008 års undersökning var 7 970 personer. Svarsfrekvensen var 60 procent.

Samtidigt med detta pressmeddelande släpps ett pressmeddelande om inträdet på arbetsmarknaden bland examinerade från högskolan läsåret 2004/05.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns publicerad i Statistiska meddelanden UF86SM0801.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 82
Förfrågningar
Sinisa Sauli
Tfn 019-17 62 15
E-post sinisa.sauli@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44