Pressmeddelande -

Inträdet på arbetsmarknaden bland högskoleexaminerade och forskarexaminerade läsåret 2004/05: Examen från högskola ger jobb

Nästan alla, 95 procent, som examinerats från högskolans grund- och forskarutbildningar för tre år sedan hade ett arbete i april i år. De med arbete fick det även inom yrken som utbildningen var inriktad mot.

Bland de examinerade från grundutbildningar fick kvinnor och män arbete i lika stor utsträckning. Det var dock vanligare att kvinnorna arbetade inom "rätt" yrkesområde än männen. Sett till olika examina arbetade utbildade inom humaniora, konstnärliga ämnen och högskoleingenjörer oftare än övriga inom ett annat område.

Bland de forskarexaminerade hade männen i något högre grad arbete än kvinnorna. De forskarexaminerade hade också lätt att få ett arbete inom utbildningens område.

Var femte utbildad inom humaniora är överkvalificerad

För dem som examinerats från en utbildning i språkvetenskap, humaniora eller lärarutbildning för grundskolans senare år/gymnasieskolan bedömde var femte att deras arbete inte krävde en högskoleutbildning. Motsvarande andel bland övriga högskoleexaminerade var en av tio.

Bland de forskarexaminerade ansåg tre av tio att en doktors- eller licentiat-examen inte behövdes för arbetet de hade.

Högre andel som varit arbetslösa bland utrikes födda

Tre av tio högskoleexaminerade hade varit arbetslösa åtminstone någon gång efter examen. Kvinnor och män hade varit arbetslösa i samma omfattning. Fyra av tio utrikes födda hade varit arbetslösa. Utrikes födda hade också i genom-snitt varit arbetslösa under längre tid.

Definitioner och förklaringar

Inträdet på arbetsmarknaden är en urvalsundersökning som har genomförts vartannat år sedan 1996. Undersökningen är en uppföljning som görs tre år efter avslutad högskoleutbildning. Syftet är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer som har examinerats från högskolan. Uppgifterna samlades in via post- och webbenkäter.

Populationen i 2008 års undersökning omfattade examinerade från en grundutbildning eller forskarutbildning i högskolan läsåret 2004/05 - ca 48 000 personer. Urvalsstorleken var 11 660 personer. Svarsfrekvensen var 65 procent.

Samtidigt med detta pressmeddelande släpps ett pressmeddelande om inträdet på arbetsmarknaden bland avgångna från gymnasieskolan läsåret 2004/05.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns publicerad i Statistiskt meddelande UF86SM0802.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 82
Förfrågningar
Anders Karlsson
Tfn 019-17 63 07
E-post anders.karlsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44