Pressmeddelande -

Invandrares flyttmönster: Invandrarna koncentreras till storstäderna

En stark koncentration till storstadsregionerna är gemensamt för flertalet av de olika invandrargrupperna. Däremot är de flyktingar som Migrationsverket anvisat boende mer spridda över landet, även tio år efter invandringen.

Bosättnings- och flyttmönstret skiljer sig åt mellan olika grupper av invandrare. Den närmaste tiden efter invandringen är omflyttningen inom landet stor bland invandrarna. Störst är den för dem som fått asyl. För dem som under den tid deras ärende utreddes bodde på anläggningsboende, är omflyttningen speciellt omfattande.

I flyttningsutbytet mellan arbetsmarknadsregioner är det främst storstadsregionerna som drar till sig invandrare från andra delar av landet. Flyttmönstret inom Sverige ser ungefär likadant ut för alla invandrare, med undantaget att de personer som fått asyl i större utsträckning har flyttat till Malmö och Göteborg än till Stockholm.

Invandrarna skiljer sig åt när det gäller vilken typ av bostadsområde de flyttar till. Arbetskraftsinvandrare, speciellt de som kommer från länder utanför Europa, bosätter sig oftast i de mer attraktiva områdena. Anhöriginvandrare och personer som fått asyl hamnar däremot i de mindre attraktiva bostadsområdena. Efter fem år i Sverige har dessa tendenser förstärkts. De personer som man i registren har kunna följa under tio år verkar inte heller ha gjort någon "boendekarriär", om man med det menar att flytta in i områden där höginkomsttagare bor.

Många som invandrar till Sverige blir inte kvar i landet. Det gäller särskilt arbetskraftsinvandrare och nordiska medborgare, där återutvandringen är stor. Däremot stannar flertalet av anhöriginvandrarna och de personer som fått asyl.

Definitioner och förklaringar

 

I rapporten följs invandrares flyttningar det senaste årtiondet utifrån deras grund för bosättning i Sverige. Skälen kan till exempel vara att man fått uppehållstillstånd som asylsökande eller som arbetskraftsinvandrare.

Publikation

 

En mer utförlig redovisning finns i publikationen: Invandrares flyttmönster

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar
Christian Skarman
Tfn 08-506 942 83
E-post christian.skarman@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44