Pressmeddelande -

Konjunkturstatistik löner, mars 2006: Lönerna steg med 1,8 procent för arbetare och 2,5 procent för tjänstemän i privat sektor

Inom den privata sektorn ökade lönerna för arbetare med 1,8 procent mellan mars 2005 och mars 2006. För tjänstemän ökade lönerna med 2,5 procent. Löneökningen för den statliga sektorn var 2,0 procent, för primärkommunal sektor 2,8 procent samt för landstingskommunal sektor 2,9 procent. Genomsnittslönen 26 600 kronor för statsanställda För statlig sektor var den genomsnittliga månadslönen 26 600 i mars 2006. För kommunerna var den 20 800 kronor och för landstingen 24 500 kronor. Inom privat sektor var den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän 29 000 kronor och den genomsnittliga timlönen för arbetare 122 kronor. Lönenivåerna för de olika sektorerna är inte jämförbara eftersom de redovisade nivåerna för kommuner och landsting inte inkluderar rörliga lönetillägg. faktaruta Förändringstalen är baserade på den hittills uppmätta lönen för mars 2006 och den definitiva lönen för mars 2005. Härtill kan komma ytterligare löneökningar i form av retroaktiva utbetalningar. Den slutliga genomsnittslönen fastställs först efter ett år. De låga förändringstalen för mars för arbetare i privat sektor kan förklaras av att påsken 2006 inföll i april och 2005 i mars, vilket påverkar förändringstalen nedåt inom branscher med kontinuerlig drift och storhelgstillägg. Publikation En mer fullständig redovisning av mars 2006 publiceras i de statistiska meddelandena AM38SM0605 (privat sektor), AM17SM0605 (statlig sektor) och AM49SM0605 (kommuner och landsting), som nu finns tillgängliga på SCB:s webbplats. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 30 juni 2006 klockan 09.30. Dessutom publiceras genomsnittliga löneförändringar för de senaste tretton månaderna i ett sammanfattande statistiskt meddelande, AM47SM0606, den 7 juni 2006. Statistikansvarig myndighet Medlingsinstitutet Box 1236, 111 82 Stockholm Fax 08-650 68 36 Förfrågningar Christina Eurén Tfn 08-545 292 40/45 E-post christina.euren@mi.se Producent SCB, Enheten för löne- och arbetskostnadsstatistik 701 89 ÖREBRO Förfrågningar Louise Stener Tfn 019-17 64 59 E-post louise.stener@scb.se Leif Norén Tfn 019-17 64 78 E-post leif.noren@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44