Pressmeddelande -

Konsumentprisindex (KPI), april 2010: Något lägre inflationstakt

För tabeller och digram se, http://www.scb.se/Pages/PressRelease____293297.aspx

Inflationstakten var 1,0 procent i april, i mars var den 1,2 procent. Rensad för effekten av sänkta räntor var inflationstakten 2,2 procent. Från mars till april var konsumentpriserna oförändrade. Samma tid förra året ökade konsumentpriserna med 0,2 procent.

Priserna var i genomsnitt oförändrade från mars till april.

Priserna på el sjönk (-4,5 %) och bidrog med 0,2 procentenheter nedåt. Sänkta priser på charterresor (-3,9 %) bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet nedåt. Prissänkningarna motverkades helt av prishöjningar för främst drivmedel (1,2 %), hyror (0,4%) och transporttjänster (1,5 %).

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,0 procent i april 2010, vilket är något lägre än i mars 2010 då den var 1,2 procent. Stor inverkan på inflationstakten har egnahemsägarnas räntekostnader, som är fortsatt betydligt lägre än för ett år sedan. Rensat för effekten av sänkta räntor (KPIF) var inflationstakten i april 2,2 procent, vilket är en nedgång jämfört med mars då den var 2,5 procent.

Till den totala uppgången på 1,0 procent sedan april 2009 bidrog prishöjningar inom transportområdet (6,3 procent) med 0,8 procentenheter. Därav bidrog stigande priser på drivmedel (12,5 procent) och fordon (4,5 procent) med 0,5 respektive 0,2 procentenheter.

Höjda hyror (1,4 procent) har bidragit uppåt med 0,2 procentenheter. Prisökningar på livsmedel (1,2 procent) samt högre priser hos restauranger (3,8 procent) påverkade uppåt med ytterligare 0,2 procentenheter vardera.

Den totala uppgången i konsumentpriserna motverkades framförallt av sänkta räntekostnader för egnahemsägarna (-18,6 procent), vilket drog ned inflationstakten med 0,8 procentenheter. Lägre priser inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-14,1 procent) drog ned inflationstakten med ytterligare 0,3 procentenheter.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för april 2010 var 302,36 (1980=100).

Inflationstakten i Sverige högre än för EU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser mars 2010. Inflationstakten för EU var då 1,9 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 1,4 procent. I mars var inflationstakten i Sverige 2,5 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader. Den högre inflationstakten i Sverige jämfört med EMU förklaras bland annat av att priserna på vissa livsmedel och på bilar stiger i Sverige och sjunker i EMU.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 2,1 procent i april 2010. HIKP i Sverige sjönk   med 0,1 procent från mars till april. Under samma period förra året steg HIKP med 0,3 procent. HIKP för april 2010 var 110,64 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 1,5 procent för EMU-länderna i april 2010.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI var oförändrad från mars till april 2010. Inflationstakten enligt NPI var 1,4 procent i april 2010, i mars 2010 var den 1,6 procent. NPI för april 2010 var 255,41 (1980=100).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för maj 2010 publiceras den 10:e juni 2010 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar

Kamala Krishnan
Tfn 08-506 944 81
E-post kamala.krishnan@scb.se
Henrik Allansson
Tfn 08-506 943 31
E-post henrik.allansson@scb.se

 

 

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.Ämnen

  • Finans

Kategorier

  • konsumentprisindex (kpi)

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44