Pressmeddelande -

Konsumentprisindex (KPI): Beslut med retroaktiv verkan: ändrad KPI praxis

SCB har ändrat sin praxis angående beaktandet i KPI av åtgärder som påverkar hushållens kostnader redan innan ett formellt beslut (riksdagsbeslut) fattats. En ny praxis tar istället fasta på att formellt beslut har fattats innan KPI-beräkningarna påverkas. Tidigare praxis för KPI utgick från att beräkningarna ska påverkas så snart information föreligger som klart tyder på att en retroaktiv skatteändring kommer att genomföras. I praktiken har detta inneburit att bedömningar gjorts av SCB. Dels om av regeringen föreslagna retroaktiva skatteändringar senare kommer att beslutas av riksdagen och dels om föreliggande information utgör en tillräckligt god grund för att beräkna effekten på KPI. Den nya praxisen innebär istället att ett formellt beslut av riksdagen ska föreligga innan sådana regeländringar får påverka KPI-beräkningarna. Denna praxis gäller även för beräkningarna av Nettoprisindex (NPI) och den underliggande inflationen, enligt måtten UND1X och UNDINHX. Avskiljare Statistikansvarig myndighet och producent SCB, Enheten för prisstatistik Box 24300 104 51 Stockholm Fax 08-506 946 04 Förfrågningar Peter Nilsson Tfn 08-506 943 09 E-post peter.nilsson@scb.se Oscar Lundin Tfn 08-506 946 32 E-post oscar.lundin@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44