Pressmeddelande -

Konsumentprisindex (KPI), december 2009: Inflationstakten åter över noll

Inflationstakten var 0,9 procent i december (-0,7 % november). Rensad för effekten av sänkta räntor var inflationstakten 2,7 procent. Från november till december steg priserna med 0,2 procent. Samma tid förra året sjönk konsumentpriserna med 1,3 procent under inverkan av kraftigt sänkta bostadsräntor.

Senaste månaden: priserna upp 0,2 procent

Konsumentprisindex steg med  i genomsnitt 0,2 procent från november 2009 till december 2009.

Höjda priser på el (3,1 %) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet. Enligt vad som är normalt för säsongen så steg priserna  på charterresor (4,8 %) och utrikes flygresor (21,5 %) och bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera. Prishöjningarna för utrikes flyg var större än normalt. Sänkta bensinpriser (-1,3 %) bidrog nedåt med  0,1 procentenhet.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 0,9 procent

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 0,9 procent i december 2009. Den största anledningen till att inflationstakten är högre i december jämfört med november är att egnahemsägarnas räntekostnader inte bidrar lika mycket nedåt som tidigare. Inflationstakten har varit under noll fr.o.m. april 2009 t.o.m. november 2009.

Sänkta boendekostnader (-4,2 %) drog ned konsumentpriserna med -1,2 procentenheter. Därav bidrog sänkta räntekostnader för egnahemsägarna (-28,3 %) nedåt med 1,5 procentenheter. Under tolvmånadersperioden november 2008 till november 2009 bidrog sänkta räntekostnader med 2,7 procentenheter nedåt. Sänkta elpriser (-4,6 %) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter nedåt. Sänkningarna motverkades av höjda hyror (3,1 %) samt av höjd fastighetsavgift för småhus (15,1 %). Det bidrog med 0,4 respektive 0,1 procentenhet uppåt.

Prishöjningar inom transportområdet (8,2 %) bidrog med 1,1 procentenhet uppåt. Därav bidrog höjda priser på drivmedel ( 17,7 %) med 0,7 procentenheter och höjda priser på bilar (5,8 %) med 0,2 procentenheter. Inom transportområdet bidrog i övrigt höjda priser för reparationer av fordon (5,0 %) och höjda priser på transporttjänster (2,8%) med  0,1 procentenhet vardera.

Höjda priser på kläder och skor (4,1 %) samt höjda priser på diverse varor och tjänster (2,9 %) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____285393.aspx

Inflationsmålet och den underliggande inflationen

Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent med en avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken använder emellertid ofta olika mått på underliggande inflation i sin analys och i sin kommunikation.

KPIF och KPIX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. Beräkningen av KPIF skiljer sig från KPI genom att egnahemsägarnas räntekostnader beräknas vid en konstant räntesats. Vid beräkningen av KPIX exkluderas räntekostnaderna helt. Det gör även direkta effekter av förändringar av indirekta skatter och subventioner.

Förändringen i KPIF från november till december var 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPIF var 2,7 procent i december 2009 (2,3 procent i november 2009). Även KPIX steg med 0,2 procent från november till december. Inflationstakten enligt KPIX var 2,4 procent i december 2009 jämfört med 2,0 procent i november.

Inflationstakten i EU: priserna i november upp 1,0 procent på årsbasis

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser november. Inflationstakten för EU  var då 1,0 procent. För EMU-länderna var inflationstakten  0,5 procent. I november var inflationstakten i Sverige 2,4 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bl. a. egnahemsägarnas räntekostnader. Den högre inflationstakten i Sverige jämfört med EMU förklaras bl a av att priserna på livsmedel och bilar stiger i Sverige och sjunker i EMU. Dessutom drar sänkta priser på eldningsolja ned inflationstakten mer i EMU än i Sverige, eftersom eldningsoljan  där utgör en större andel av konsumtionen.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 2,8 procent i december 2009. HIKP i Sverige steg  liksom KPI med 0,2 procentenheter från november till december. Under samma period förra året sjönk HIKP med 0,2 procent. HIKP för december 2009 var 109,96 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,9 procent för EMU-länderna i december 2009.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI steg med 0,2 procent från november till december 2009. Inflationstakten enligt NPI var 0,6 procent i december 2009, jämfört med -1,3 procent i november 2009. NPI för december 2009 var 253,55 (1980=100).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt Meddelande

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för januari 2010 publiceras den 18 februari 2010 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar

Kamala Krishnan
Tfn 08-506 944 81
E-post kamala.krishnan@scb.se

Muhanad Sammar

Tfn 08-506 947 48
E-post muhanad.sammar@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • konsumentprisindex
  • inflation

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44