Pressmeddelande -

Konsumentprisindex (KPI) för oktober 2008: Sänkt inflationstakt

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, föll tillbaka till 4,0 procent i oktober från 4,4 procent i september. Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,2 procent från september till oktober, vilket var lägre än föregående år då priserna steg med 0,5 procent under motsvarande period.

Senaste månaden: priserna upp0,2 procent
Konsumentpriserna ökade i genomsnitt med 0,2 procent från september 2008 till oktober 2008.

Till månadsförändring i oktober bidrog framförallt högre boendekostnader (1,3 %) vilka påverkade uppåt med 0,4 procentenheter, därav stod ökade räntekostnader (5,2 %) för 0,3 procentenheter. Högre priser på charterresor (5,0 %) samt tomater (41,1 %) bidrog vardera uppåt med 0,1 procentenheter den senaste månaden.

Ökningen bromsades dock av sänkta priser på drivmedel (-8,9 %) vilket påverkade nedåt med 0,4 procentenheter.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 4,0 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 4,0 procent i oktober 2008.

Högre boendekostnader (10,0 %) bidrog uppåt med 2,6 procentenheter till konsumentprisernas årsförändring i oktober. Därav bidrog ökade räntekostnader (25,6 %) och högre elpriser (22,1 %) med 1,5 respektive 0,8 procentenheter. Höjda hyror (2,6 %) påverkade uppåt med 0,3 procentenheter. Ökade egnahemskostnader för reparationer (8,8 %) och avskrivningar (4,3 %) påverkade ytterligare uppåt med 0,1 procentenheter vardera. Den tidigare sänkningen av fastighetsskatten (-26,5 %) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.

Det senaste årets prisökningar på livsmedel (7,4 %) påverkade inflationstakten uppåt med 0,9 procentenheter i oktober. Prishöjningar för restaurangbesök (6,2 %), bidrog uppåt med 0,4 procentenheter.

Stigande priser inom grupperna transport (2,1 %), alkohol och tobak (7,7 %), och inventarier och hushållsvaror (0,9 %) bidrog tillsammans uppåt med ytterligare 0,7 procentenheter.

Den totala uppgången motverkades av prissänkningar inom gruppen rekreation och kultur(-2,4 %) och teletjänster och teleutrustning (-6,9 %) vilket bidrog nedåt med 0,3 respektive 0,2 procentenheter. Sänkta priser på tandvård (-11,6 %), främst till följd av den nya tandvårdsreformen, bidrog nedåt med 0,1 procentenheter frånoktober 2007 till oktober 2008.

KPI för oktober 2008 var 305,56 (1980=100).

Vägningstal

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____251753.asp

Inflationsmålet och den underliggande inflationen

Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

KPIF och KPIX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. Beräkningen av KPIF skiljer sig från KPI genom att egnahemsägarnas räntekostnader beräknas vid en konstant räntesats. Vid beräkningen av KPIX exkluderas räntekostnaderna helt, samt även direkta effekter av förändringar i nettot av indirekta skatter och subventioner.

Förändringen i KPIF mellan september och oktober var -0,2 procent. Inflationstakten enligt KPIF minskade till 2,8 procent i oktober (3,5 procent i september). KPIX minskade också med 0,2 procent mellan september och oktober. Inflationstakten enligt KPIX minskade till 2,7 procent i oktober jämfört med 3,4 procent i september.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

 

Inflationstakten i EU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflationen.

Inflationstakten enligt HIKP för Sverige minskade till 3,4 procent i oktober 2008 jämfört med 4,2 procent i september. HIKP minskade med 0,2 procent mellan september och oktober. Under samma period föregående år ökade HIKP med 0,5 procent. HIKP för oktober 2008 var 107,68 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser september. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 27 medlemsländer fr.o.m. november 2004) sjönk något till 4,2 procent i september (preliminär siffra) från 4,3 procent i augusti. För EMU (MUICP, vilket omfattar 15 medlemsländer) sjönk inflationstakten till 3,6 procent i september (preliminär siffra) jämfört med 3,8 procent i augusti. Inflationstakten (enligt MUICP), förväntas att sjunka ytterligare till 3,2 procent i oktober enligt Eurostats så kallade "flash" estimat. För mer information om detta samt om HIKP i de olika medlemsländerna se LÄNK TILL HIKP:S HEMSIDA.

Inflationstakten enligt HIKP-CT för Sverige minskade till 2,9 procent i oktober 2008 (3,6 procent i september). Förändringen mellan september och oktober var -0,2 procent. HIKP-CT för oktober 2008 var 106,47 (2005=100).

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI ökade med 0,3 procent mellan september och oktober 2008. Inflationstakten enligt NPI sjönk till 3,5 procent i oktober (3,8 procent i september). NPI för oktober 2008 var 259,14 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, KPIX, HIKP för Sverige respektive EU. Procent.

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____251753.asp


Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras iStatistiskt meddelandepå SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex förnovember 2008 publicerastisdagenden9december kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Henrik Nilsson
Tfn 08-506 945 49
E-post henrik.nilsson@scb.se
Ronny Andersson
Tfn 08-506 945 21
E-post ronny.andersson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44