Pressmeddelande -

Konsumentprisindex (KPI), juni 2011: Inflationstakten 3,1 procent

Inflationstakten, det vill säga förändringen i konsumentprisindex under de senaste tolv månaderna, var 3,1 procent i juni, vilket är en nedgång från maj då den var 3,3 procent. Från maj till juni sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Prisbasbeloppet 2012 har beräknats till 44 000 kronor, vilket innebär en ökning med 1 200 kronor jämfört med prisbasbeloppet 2011. För vidare information se separat pressmeddelande.

Utvecklingen från maj
Till den totala nedgången i KPI på 0,2 procent den senaste månaden bidrog prissänkningar på kläder och skor (-3,9 procent) med 0,2 procentenheter. Lägre priser på livsmedel (-0,4 procent), el (-1,3 procent) och drivmedel (-1,9 procent) bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera. Nedgången motverkades av högre räntekostnader för egnahemsägarna (1,2 procent) samt högre priser på transporttjänster (3,5 procent) och paketresor (6,3 procent) som bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året
Inflationstakten var 3,1 procent i juni 2011.

Till den totala uppgången sedan juni 2010 bidrog högre boendekostnader (9,5 procent) med 2,5 procentenheter. Därav bidrog högre räntekostnader (47,9 procent) med 1,8 procentenheter, höjda hyror (2,5 procent) med 0,3 procentenheter och höjda elpriser (5,1 procent) med 0,2 procentenheter.

Inom transportområdet bidrog högre drivmedelspriser (7,7 procent) med 0,3 procentenheter. Höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (1,3 procent) samt prishöjningar på rekreationstjänster och kulturella tjänster (3,5 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-15,4 procent), som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i juni 1,5 procent, vilket är en nedgång från maj då den var 1,7 procent.

KPI för juni 2011 var 311,28 (1980=100).
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318208.aspx

Inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP)
har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser maj 2011. Inflationstakten för EU var då 3,2 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,7 procent. I maj var inflationstakten i Sverige 1,7 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 1,5 procent i juni 2011. Från maj till juni sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent enligt HIKP. Under samma period förra året sjönk HIKP med 0,1 procent. HIKP för juni 2011 var 112,30 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,7 procent för EMU-länderna i juni 2011.

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI)
 anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI sjönk med 0,2 procent från maj 2011 till juni 2011. Inflationstakten enligt NPI var 2,1 procent i juni 2011. NPI för juni 2011 var 261,72 (1980=100).


Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Konsumentprisindex för juli 2011 publiceras 2011-08-11 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Emanuel Fredriksson
Tfn 08-506 942 25
E-post emanuel.fredriksson@scb.se

Oxana Tarassiouk

Tfn 08-506 945 67
E-post oxana.tarassiouk@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • konsumentprisindex
  • scb
  • inflationstakten
  • prisbasbeloppet

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44