Pressmeddelande -

Konsumentprisindex (KPI), oktober 2012: Inflationstakten 0,4 procent

Inflationstakten var 0,4 procent i oktober, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Från september till oktober sjönk KPI med i genomsnitt 0,1 procent. Under motsvarande period förra året var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,1 procent i oktober.

Utvecklingen från september

KPI sjönk med i genomsnitt 0,1 procent från september till oktober 2012.

Till den totala nedgången den senaste månaden bidrog lägre räntekostnader på boende (-3,2 procent) med 0,2 procentenheter. Lägre priser på drivmedel (-3,3 procent) och inventarier och hushållsvaror (-0,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera till nedgången.

Nedgången motverkades av dels högre priser på paketresor (9,5 procent) samt på grönsaker (6,0 procent), som bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var 0,4 procent i oktober, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

Till den totala uppgången sedan oktober 2011 bidrog ökade priser på livsmedel (2,2 procent) med 0,3 procentenheter. Det senaste årets hyreshöjningar (2,6 procent) bidrog också uppåt med 0,3 procentenheter. Vidare bidrog prisökningar på tobak (10,7 procent), drivmedel (5,0 procent) och diverse varor och tjänster (2,9 procent) till uppgången med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgångarna motverkades delvis av lägre räntekostnader för egna hem (-7,3 procent) som bidrog nedåt med 0,6 procentenheter. Lägre priser på hemelektronik (-14,3 procent) bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för oktober 2012 var 314,59 (1980=100).
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____342866.aspx

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,1 procent i oktober, vilket är en uppgång från september då den var 0,9 procent. Från september till oktober steg KPIF med i genomsnitt 0,1 procent. Under samma period förra året sjönk KPIF med 0,1 procent.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 1,2 procent i oktober 2012. Från september till oktober ökade priserna i genomsnitt med 0,1 procent enligt HIKP. Under samma period förra året sjönk HIKP med 0,1 procent. HIKP var 113,91 (2005=100) i oktober 2012.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser september 2012. Inflationstakten för EU var då 2,7 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,6 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 1,0 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,5 procent för EMU-länderna i oktober 2012.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för november 2012 publiceras 2012-12-13 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar

Muhanad Sammar
Tfn 08-506 947 48
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Rolf Björnsson
Tfn 08-506 941 54
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • kpi
  • kpif
  • inflationstakten
  • scb

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44