Pressmeddelande -

Kraftig exportökning första kvartalet

Den svenska varuexporten ökade under första kvartalet med 20 procent samtidigt som varuimporten ökade med 17 procent. Exporten till våra nordiska grannländer Danmark, Norge och Finland ökade med 28, 23 respektive 22 procent. Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari - mars 2006 till 270 miljarder kronor. Det är en ökning med 20 procent jämfört med januari - mars 2005. Samtidigt ökade varuimporten med 17 procent och uppgick till 223 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 47 miljarder kronor. För motsvarande period 2005 uppgick handelsnettot till 36 miljarder kronor. Sveriges export till EU-25 ökade under januari-mars 2006 med 19 procent samtidigt som importen därifrån ökade med 15 procent. Exporten till euroländerna ökade med 18 procent medan importen därifrån ökade med 12 procent. Exporten till Sveriges största handelspartner Tyskland ökade med 15 procent och importen därifrån med 16 procent. Av våra största handelspartner står dock Danmark för den allra största ökningen. Exporten till Danmark ökade med 28 procent medan importen därifrån ökade med 30 procent. Exporten till Finland ökade med 22 procent medan importen från Finland endast ökade med 2 procent. Inom handeln med övriga Europa ökade exporten med 20 procent och importen med 35 procent. Exporten till Norge ökade med 23 procent samtidigt som importen därifrån ökade med 17 procent. Importen från Ryssland ökade, på grund av de höga oljepriserna, med hela 149 procent. Utanför EU är Ryssland därmed Sveriges största handelspartner på importsidan efter Norge. Exporten till Asien ökade med 25 procent och importen därifrån med 12 procent. I handeln med Kina ökade både exporten och importen med 30 procent. Exporten till Japan ökade med 23 procent medan importen därifrån ökade med 6 procent. Exporten till USA ökade med 15 procent samtidigt som importen därifrån ökade med 15 procent. Exporten till Australien ökade under perioden med hela 65 procent tack vare en kraftigt ökad export av elektrovaror (inklusive telekom) dit jämfört med året innan. Export och import av varor fördelade på världsdelar (miljoner kronor) Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____169659.asp Bred uppgång inom olika varuområden Exporten ökade kraftigt inom de flesta varuområden under första kvartalet. Undantaget är järn och stål samt verkstadsvarorna lastbilar och dragfordon som under perioden uppvisade en oförändrad respektive negativ förändringstakt på 16 procent. Verkstadsvaror uppvisade trots detta en kraftig exportökning under perioden. Främst var det varugrupperna maskiner och elektrovaror (inklusive telekom), båda ökade med 20 procent, som bidrog till den totalt 17 procentiga ökningen inom verkstadsvaror. Exporten av skogsvaror har åter fått upp farten och ökade med 14 procent under perioden. Läkemedelsexporten ökade med hela 36 procent. Importen fortsatte att öka starkt inom de flesta varuområden. Importminskningen av järn och stål med 13 procent drog dock ner den totala importökningen av mineralvaror till blygsamma 5 procent. Bland verkstadsvarorna som totalt ökade med 14 procent bidrog maskiner och elektrovaror allra mest till importökningen. Handeln med energivaror ökade kraftigt för såväl export som import. Detta beror mest på de höga oljepriserna. Importen av råolja ökade med 75 procent i värde. Export för viktiga varuområden (miljoner kronor) Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____169659.asp Import för viktiga varuområden (miljoner kronor) Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____169659.asp EU: s import ökade 25 procent Varuexporten från EU-25 till övriga världen uppgick under januari - mars 2006 till 2 588 miljarder kronor. Det är en ökning med 18 procent jämfört med året innan. Varuimporten till EU-25 från övriga världen ökade samtidigt med 25 procent och uppgick till 3 076 miljarder kronor. Det ger ett negativt handelsnetto gentemot övriga världen på 488 miljarder kronor. Varuhandeln inom EU-25 ökade under första kvartalet med 14 procent i värde. Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Statistiken för april 2006 publiceras 2006-06-26 kl. 09.30. Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-08-25 kl. 09.30. Producent SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer Box 24 300 104 51 STOCKHOLM Fax 08-506 945 71 Förfrågningar Martin Fors Tfn 08-506 943 57 E-post martin.fors@scb.se Utrikeshandel Tfn 08-506 949 72 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44