Pressmeddelande -

Kraftigt höjda petroleumpriser

Från maj till juni steg producentpriserna med 0,6 procent. Importpriserna steg med 2,6 procent, varav 1,8 procentenheter förklaras av höjda priser på råolja och petroleumprodukter, med 18 respektive 10 procent. Jämfört med juni 2004 har priserna på råolja stigit med drygt 50 procent räknat i svenska kronor. Importpriserna totalt steg med i genomsnitt 7,5 procent under tolvmånadersperioden och producentpriserna med 3,2 procent. Producentpriser Producentpriserna steg med 0,6 procent från maj till juni. Nästan halva uppgången förklaras av priserna på petroleumprodukter som steg med 5,8 procent. I övrigt var det främst höjda priser på maskiner utom datorer, kemikalier och kemiska produkter samt i viss mån stål och metall som bidrog till uppgången. På hemmamarknaden steg producentpriserna med 0,5 procent från maj till juni, varav hälften beror på de höjda priserna på petroleumprodukter. Förutom prishöjningar på maskiner utom datorer samt stål och metall bidrog också höjda priser på metallmalmer och andra mineraler till att förklara resten av uppgången. Priserna på exportmarknaden steg med 0,6 procent från maj till juni. Petroleumprodukter bidrog med knappt hälften medan den resterande uppgången främst förklaras av höjda priser på kemikalier och kemiska produkter, maskiner utom datorer samt transportmedel. Under den senaste 12-månadersperioden har producentpriserna stigit med 3,2 procent vilket är en uppgång jämfört med förra månaden då motsvarande tal var 2,4 procent. På hemmamarknaden och på exportmarknaden har priserna det senaste året ökat med 2,7 (2,2) respektive 3,6 procent (2,7). Importpriser Importpriserna steg med hela 2,6 procent från maj till juni. Prishöjningar på råolja (18 procent) och raffinerade petroleumprodukter (10 procent) bidrog med tillsammans 1,8 procentenheter till uppgången. Till uppgången bidrog också höjda priser på teleprodukter, stål och metall, transportmedel, metallmalmer och andra mineraler samt i någon mån också livsmedel, drycker och tobak. Priser för inhemsk tillgång Priserna på varor till inhemska kunder totalt, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, steg med 1,4 procent från maj till juni. Prishöjningarna på råolja och petroleumprodukter bidrog med 0,7 respektive 0,3 procentenheter medan resterande uppgång förklaras av höjda priser på el- och optikprodukter, stål och metall, metallmalmer och andra mineraler samt maskiner utom datorer. Priser för inhemsk tillgång har under den senaste tolvmånadersperioden stigit med 4,9 procent. Priserna för konsumtionsvaror och investeringsvaror var i det närmaste oförändrade under perioden (+0,1 procent) medan priserna på insatsvaror och på energirelaterade varor (utom el) stigit med 8,3 respektive 35 procent från juni 2004 till juni 2005. Valutakurser En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades kronans värde från maj till juni mot amerikanska dollarn med 5,0 procent, mot japanska yen med 2,8 procent och mot euron med 0,2 procent men stärktes mot brittiska pundet med 0,9 procent. Se tabell http://www.scb.se/templates/pressinfo____141788.asp Från maj till juni steg producentpriserna inom avdelningarna C-E på hemmamarknaden med 0,1 procent, och producentpriserna totalt inkl. exportmarknaden med 0,4 procent. Sedan juni 2004 är uppgången 3,2 procent på hemmamarknaden och 3,4 procent för producentpriserna totalt. Priserna på hemmamarknaden inom avdelning E, dvs. el, gas, värme och vatten, sjönk från maj till juni med i genomsnitt 2,4 procent. Elpriserna, exkl. skatt och nätavgifter, sjönk med 3,7 procent. Från juni 2004 till juni 2005 har priserna inom avdelning E minskat med i genomsnitt 2,7 procent. Elpriserna sjönk med 4,8 procent under tolvmånadersperioden. Publikation * Statistiska meddelanden serie PR10. En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44