Pressmeddelande -

Kraftigt ökade importpriser i april

Från mars till april ökade importpriserna med 2,3 procent och producentpriserna med 0,6 procent. Importprisernas ökning berodde främst på priset på råolja, som ökade med 11,1 procent från mars till april. Prisökningar för stål och metall samt petroleumprodukter bidrog också till ökningen av såväl import- som producentpriser. Producentpriser Producentpriserna steg med 0,6 procent från mars till april. Höjda priser på metaller (andra än järn) stod för 0,3 procentenheter av ökningen. Metallmalmer och andra mineraler, trä och trävaror, samt petroleumprodukter bidrog med 0,1 procentenhet vardera till ökningen. På hemmamarknaden steg producentpriserna med 0,7 procent från mars till april. Höjda priser på stål och metall stod för 0,3 procentenheter av ökningen. Metallvaror (utom maskiner och apparater) och metallmalmer och andra mineraler stod för 0,1 procentenhet vardera. Även andra varugrupper bidrog till ökningen, bl.a. produkter från jord- och skogsbruk samt trä och trävaror. Priserna på exportmarknaden steg med 0,6 procent från mars till april. Höjda priser på stål och metall stod för 0,4 procentenheter av ökningen och petroleumprodukter för 0,2 procentenheter. Ökningen av exportpriserna motverkades med 0,1 procentenhet av bl.a. sänkta priser på livsmedel och drycker. Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna stigit med 4,7 procent, vilket är en minskning jämfört med föregående månad då motsvarande tal var 5,1 procent. På hemmamarknaden och exportmarknaden har priserna ökat det senaste året med 4,1 (3,8) respektive 5,5 procent (6,2). Importpriser Importpriserna ökade med 2,3 procent från mars till april. Höjda priser på råolja stod för 1,1 procentenheter av ökningen och stål och metall för 0,6 procentenheter. Högre priser på petroleumprodukter bidrog med 0,4 procentenheter och metallmalmer och andra mineraler med 0,3 procentenheter av ökningen. Sänkta priser på kontorsmaskiner och datorer dämpade ökningen av importpriserna med 0,1 procentenhet. Från april 2005 till april 2006 har importpriserna stigit med 9,6 procent, vilket är en ökning jämfört med mars då motsvarande årssiffra var 7,3 procent. Priser för inhemsk tillgång Priserna på varor till inhemska kunder totalt, dvs. producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, ökade med 1,6 procent från mars till april. Höjda priser på råolja stod för 0,6 procentenheter av ökningen och stål och metall bidrog med 0,4 procentenheter. Petroleumprodukter samt metallmalmer och andra mineraler bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Sänkta priser på kontorsmaskiner och datorer motverkade ökningen med 0,1 procentenhet. Priser för inhemsk tillgång har under den senaste tolvmånadersperioden stigit med 6,8 procent. Priserna på konsumtionsvaror ökade under samma period med 2,0 procent. Priserna på insatsvaror och på investeringsvaror steg med 7,9 respektive 1,7 procent från april 2005 till april 2006. Energirelaterade varor steg med 36,3 procent under samma period. Valutakurser En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades kronans värde mot euron med 0,7 procent och med 0,1 procent mot det brittiska pundet, från mars till april. Kronans värde förstärktes under samma period mot den amerikanska dollarn med 0,7 procent och mot den japanska yenen med 0,5 procent. Totalt: produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk; fiske; mineraler; tillverkade varor Index Förändring, procent Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____169602.asp Index för internationell jämförelse och prisutveckling på el I Sverige beräknas totalindextalen (i tabellen ovan) över produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk, fiske, mineraler samt tillverkade varor, dvs. produkter hänförliga till avdelningarna A-D i Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002). EU och OECD, liksom många länder redovisar prisutvecklingen i producentledet där totalindexet räknas över mineraler, tillverkade varor samt el, gas, värme och vatten – alltså avdelningarna C-E. Från mars till april steg producentpriserna inom avdelningarna C-E på hemmamarknaden med 0,4 procent. Producentpriserna totalt inkl. exportmarknaden steg med 0,4 procent under samma period. Sedan april 2005 är uppgången 5,5 procent både på hemmamarknaden och för producentpriserna totalt. Priserna på hemmamarknaden inom avdelning E, dvs. el, gas, värme och vatten, minskade från mars till april med i genomsnitt 1,6 procent. Elpriserna, exkl. skatt och nätavgifter, minskade med 0,1 procent jämfört med föregående månad. Från april 2005 till april 2006 har priserna inom avdelning E ökat med i genomsnitt 13,4 procent. Elpriserna har ökat med 30,8 procent under samma tolvmånadersperiod. Publikation Statistiska meddelanden serie PR10. En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Prisindex i producent- och importled för maj publiceras 2006-06-27 kl. 09.30. Producent SCB, Enheten för prisstatistik 104 51 Stockholm Fax +46 8 506 943 66 Förfrågningar Jahnavi Wallin Tfn +46 8 506 942 18 E-post jahnavi.wallin@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44