Pressmeddelande -

Landstingens bokslut 2009 – verksamhetsindelat (preliminär): Fortsatt ökade kostnader för hälso- och sjukvård

För tabeller och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____294071.aspx

Landstingens nettokostnad för hälso- och sjukvård, exklusive tandvård, var 192,1 miljarder kronor år 2009. Jämfört med 2008 är det en ökning med 6,1 miljarder, eller 3,3 procent. Landstingen redovisade ett resultat på 2,8 miljarder kronor före extraordinära poster, enligt landstingens resultaträkning som presenterades tidigare.

De största nettokostnadsökningarna fanns inom primärvården och den specialiserade somatiska vården. Primärvården ökade med 4,3 procent motsvarande 1,4 miljarder kronor mellan 2008 och 2009. Det är bland annat kostnader för allmänläkarvård och jourverksamhet samt övrig primärvård som bidrog till ökningen. I övrig primärvård ingår bland annat kostnader för influensapandemin.

Den specialiserade somatiska vården, där bland annat den slutna sjukhusanslutna somatiska vården ingår, ökade med 4,2 procent jämfört med föregående år vilket motsvarar 4,1 miljarder kronor.

Av hälso- och sjukvårdens nettokostnadsökning på 6,1 miljarder kronor kommer 3,9 miljarder från de tre största landstingen, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Dessa stod tillsammans för drygt hälften  av landets hälso- och sjukvårdskostnader år 2009.

Något mindre kostnader för tandvården

Tandvårdens nettokostnader sjunker något bland annat på grund av tandvårdsreformen som infördes i juli 2008. Tandvårdsstödet riktat till vuxna har medfört ökade intäkter troligen på grund av en ökad efterfrågan på tandvård.

Nettokostnad för regional utveckling var 16,2 miljarder. Det innebär en ökning med 2,8 procent jämfört med föregående år. Motsvarande ökning mellan 2007 och 2008 var 9,1procent.

Nettokostnad för 2008–2009, miljarder kronor, löpande priser1

Tabell

1) Tabellen innehåller samtliga landsting och regioner samt den delen av Gotlands kommun som bedriver landstingsverksamhet.

2) Inkluderar interna ränteintäkter och pensionsavsättningar.

 

Definitioner och förklaringar

Nettokostnad avser verksamhetens samtliga kostnader, inklusive avskrivningar, med avdrag för samtliga intäkter.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i OE 28 SM 1001 den 16 juni 2010.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Ytterligare uppgifter publiceras i statistikdatabasen den 16 juni. Databaserna är avgiftsfritt åtkomliga via SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle är den 16 juni 2010.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om offentlig ekonomi
70189 Örebro
Fax 019-17 63 05

 

Förfrågningar

Kaisa Ahola
Tfn 019-17 61 14
E-post kaisa.ahola@scb.se
Elisabeth Siegrist
Tfn 019-17 63 09
E-post elisabeth.siegrist@scb.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • scb
  • statistiska centralbyrån

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44