Pressmeddelande -

Lediga jobb ökar i privat sektor

Under tredje kvartalet 2004 fanns det totalt 36 700 lediga jobb på arbetsmark-naden. I jämförelse med tredje kvartalet 2003 innebär det en minskning med 4 procent. Av de 36 700 lediga jobben återfanns 26 800 i privat sektor och 9 900 i offentlig sektor. I privat sektor innebär det en ökning med 3 procent. Det är således minskningen av antalet lediga jobb inom den offentliga sektorn som gör att det totala antalet lediga jobb minskar. I den offentliga sektorn minskade antalet lediga jobb med 19 procent. Även arbetskraftsbristen, antalet vakanser, uppvisar samma mönster. Totalt fanns det 12 000 vakanser på hela arbetsmarknaden vilket är en minskning med 5 procent. I privat sektor ökade antalet vakanser med 3 procent, och i den offentliga sektorn minskade antalet vakanser med 27 procent. Lediga jobb ökar bland små arbetsställen Under tredje kvartalet fanns det totalt 26 800 lediga jobb i privat sektor. Av dessa återfanns 9 800 bland arbetsställen med mindre än tio anställda. I jämfö-relse med motsvarande kvartal 2003 innebär detta en ökning med 17 procent för arbetsställen av den storleksordningen. Även rekryteringsgraden, antalet lediga jobb i förhållande till antalet anställda, ökade. Under andra kvartalet uppgick rekryteringsgraden till 1,6 procent bland arbetsställen med färre än tio anställ-da. I jämförelse med föregående år innebär detta en ökning med 0,2 procenten-heter. Rekryteringsgraden för privat sektor totalt var 1,1 procent. Arbetskraftsbristen avtar i Stockholms län Under tredje kvartalet fanns det 3 000 vakanser i Stockholms län. I jämförelse med motsvarande kvartal 2003 innebär detta en minskning med 8 procent. Va-kansgraden, antalet vakanser i förhållande till antalet anställda, minskade i Stockholms län med 0.1 procentenheter till 0,4 procent. Vakansgraden för pri-vat sektor totalt var även den 0,4 procent, dock oförändrad i förhållande till föregående år. Definitioner och förklaringar Lediga jobb Ett jobb anses ledigt då en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering utanför företaget men ännu inte tillsatt jobbet. Rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Ett ledigt jobb upphör då jobbet tillsätts. Vakanser Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen (AKU) mäter otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som ”arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart” och vakanser definieras här som ”lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart". Rekryteringsgrad Rekryteringsgrad definieras som antalet lediga jobb dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen. Vakansgrad Vakansgrad definieras som antalet vakanser – eller brist på arbetskraft – dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen. Genomsnittlig rekryteringstid Genomsnittlig rekryteringstid definieras som antalet lediga jobb relaterade till antalet nyanställningar. Då SCB mäter antalet nyanställningar genom den Kortperiodiska sysselsättningsstatistiken (KS) på de arbetsställen som ingår i Konjunkturstatistiken över vakanser (KV), kan detta mått erhållas. Antal lediga jobb utgörs av antalet lediga jobb en viss mätdag i månaden. Antal nyanställningar utgörs av antalet personer som har anställts under hela månaden. Kvartalsresultat estimeras som ett kvartalsgenomsnitt för de månader som ingår i kvartalet. Genomsnittlig rekryteringstid kan tolkas som mått på matchningseffektivitet på arbetsmarknaden. Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44