Pressmeddelande -

Lönespridningen är störst bland män i landstingen och lägst bland kvinnor i kommunerna

Lönestrukturstatistik 2005: Lönespridningen är störst bland män i landstingen och lägst bland kvinnor i kommunerna Lönespridningen, d.v.s. relationen mellan de högsta och de lägsta lönerna, skiljer sig åt mellan de olika sektorerna på arbetsmarknaden. Den skiljer sig också åt mellan kvinnor och män. Lönespridningen är större bland män än bland kvinnor i alla sektorer. Den största lönespridningen återfinns bland män i landstingskommunal sektor, medan den minsta spridningen finns bland kvinnor i primärkommunal sektor. Skillnaden mellan kvinnors och mäns lönespridning är störst i landstingskommunal sektor, medan skillnaden är minst bland arbetare i privat sektor. I privat sektor är lönespridningen större bland tjänstemän än bland arbetare. 2005. Lönespridning efter sektor och kön Se tabeller på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167901.asp Stora löneskillnader mellan de olika sektorerna Lönenivåerna skiljer sig avsevärt mellan de olika sektorerna. För tjänstemän i privat sektor var den genomsnittliga månadslönen, omräknat till heltid, 29 100 kronor. Motsvarande genomsnitt i primärkommunal sektor var 21 000 kronor. I landstingskommunal sektor var genomsnittslönen 25 700 kronor och i statlig sektor 25 900 kronor. Arbetare i privat sektor hade en genomsnittlig timlön på 124,70 kronor. Kvinnors genomsnittliga lön var lägre än mäns i samtliga sektorer. Störst skillnad i lönenivå mellan könen återfinns i landstingskommunal sektor och bland tjänstemän i privat sektor. Kvinnors genomsnittliga lön motsvarade där 71 respektive 77 procent av mäns lön. Detta innebär att relationen mellan kvinnors och mäns löner i dessa sektorer var oförändrad sedan föregående år. Även bland arbetare i privat sektor var relationen mellan kvinnors och mäns löner oförändrad. Löneskillnaden mellan könen var minst i primärkommunal sektor där kvinnors lön uppgick till 92 procent av mäns lön. Både i primärkommunal och statlig sektor har löneskillnaden minskat något sedan föregående år. Hänsyn har inte tagits till skillnader mellan könen i yrkesstruktur, utbildningsnivå, åldersfördelning etc. Löneskillnaden kan till en betydande del förklaras av sådana skillnader. I alla sektorer har kvinnor en något högre löneökningstakt än männen. Störst var skillnaden i landstingskommunal sektor och bland tjänstemän i privat sektor, där löneökningen var ungefär 0,8 procentenheter högre för kvinnor än för män. * Den redovisade lönen utgörs av fast och rörlig lön (t.ex. provision och ackordslön), rörliga lönetillägg, OB/skifttillägg, helglön samt naturaförmåner. Övertidsersättning ingår inte. Lönen för arbetare i privat sektor redovisas som timlön. För övriga redovisas månadslön. Resultaten för privat sektor grundar sig på en urvalsundersökning medan offentlig sektor totalundersöks. Uppgifterna är omräknade till heltid och är avrundade. ** Exklusive Kronobergs läns landsting De största yrkesgrupperna I de flesta yrkesgrupper var mäns genomsnittliga löner högre än kvinnors. De största yrkesgrupperna i primärkommunal sektor utgjorde dock undantag. Där var kvinnornas genomsnittliga löner lika höga eller högre än männens. I de största yrkesgrupperna råder i många fall en ojämn könsfördelning. De flesta yrkesgrupperna var starkt kvinno- eller mansdominerade. Jämnast könsfördelning hade yrkesgrupperna Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän i privat sektor samt Administratörer i offentlig förvaltning i statlig sektor. 2005. Genomsnittlig lön* i de fem största yrkesgrupperna per sektor http://www.scb.se/templates/pressinfo____167901.asp * Den redovisade lönen utgörs av fast och rörlig lön (t.ex. provision och ackordslön), rörliga lönetillägg, OB/skifttillägg, helglön samt naturaförmåner. Övertidsersättning ingår inte. Lönen för arbetare i privat sektor redovisas som timlön. För övriga redovisas månadslön. Resultaten för privat sektor grundar sig på en urvalsundersökning medan offentlig sektor totalundersöks. Uppgifterna är omräknade till motsvarande heltid och är avrundade. ** Kvinnors lön i procent av mäns lön *** Exklusive Kronobergs läns landsting Publikation Statistik som publiceras i anknytning till detta pressmeddelande finns tillgängliga via följande länkar: Privat sektor Primärkommunal sektor Landstingskommunal sektor Statlig sektor Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Statistikansvaring myndighet Medlingsinstitutet Box 1236, 111 82 Stockholm Fax 08-650 68 36 Förfrågningar Christina Eurén Tfn 08 - 545 292 40/45 E-post christina.euren@mi.se Producent SCB, Enheten för löne- och arbetskostnadsstatistik 701 89 Förfrågningar Andreas Blomquist Tfn 019 - 17 65 09 E-post andreas.blomquist@scb.se Peter Gidlund Tfn 019 - 17 62 78 E-post peter.gidlund@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44