Pressmeddelande -

Miljöräkenskaper: Fossila bränslen även en hälsofarlig produkt

Användningen av fossila bränslen ger inte bara påverkan på växthuseffekten. Petroleumbränslen utgör halva mängden av alla kemiska produkter som är klassade som hälsofarliga. För övriga hälsofarliga kemiska produkter har mängderna ökat vilket till stor del beror på ökad export.

Petroleumbränslen som eldningsolja, diesel och bensin är klassade som hälsoskadliga och bensin även som giftigt. Användningen av petroleumbränslen har legat på runt 13 miljoner ton per år mellan år 1997-2006 och utgör därmed drygt halva mängden av kemiska produkter klassade som hälsofarliga.

För övriga kemiska produkter är det framför allt tre branscher som dominerar; Massa och pappersindustri (främst produkter som klassas som frätande), Tillverkning av icke-metalliska produkter (främst produkter klassade som irriterande) och för Tillverkning av baskemikalier utgör produkter klassade som giftiga och frätande ungefär lika stor andel.

Användning av hälsofarliga kemikalier och petroleumbränslen

 

http://www.scb.se/templates/pressinfo____251894.asp

Andra länder kan ta fram denna statistik
Kemikalieindikatorerna i Miljöräkenskaperna bygger på data från Kemikalieinspektionens produktregister och data från miljöräkenskapernas energibalanser. Produktregistret är till stora delar unik för Sverige men de kemiska produkter som utgörs av fossila bränslen skulle kunna tas fram som en indikator i alla länder som har energistatistik.

Definitioner och förklaringar

Miljöräkenskaperna är ett informationssystem som utvecklas för att systematiskt beskriva sambandet mellan miljö och ekonomi. Statistik om miljö och ekonomi ger underlag för kostnadsberäkningar av miljöåtgärder och miljöskador, analyser av miljöpolitik och ekonomisk politik samt indikatorer över miljötillstånd och uthållig utveckling. http://www.mir.scb.se/

Hälsofarliga kemikalier är kemikalier som är klassade som mycket giftiga (T+), giftiga (T), frätande ( C ), irriterande (Xi) och hälsoskadliga (Xn). För mer information om klassificering och märkning av kemiska produkter, samt information om Kemikalieinspektionens produktregister se http://www.kemi.se/.

Petroleumbränslen: bensin, diesel, flygbränsle, eldningsoljor.

Publikation

Beskrivning av statistiken.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-10-21 09.30Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för regional planering och naturresursstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08- 506 943 48

Förfrågningar
Annica Carlsson
Tfn 08-506 945 52
E-post annica.carlsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44