Pressmeddelande -

Något lägre inflationstakt

Konsumentprisindex (KPI) augusti 2004 Konsumentpriserna sjönk med i genomsnitt 0,1 procent från juli till augusti. Under samma period förra året var konsumentpriserna oförändrade. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i augusti 0,6 procent, vilket innebär en minskning jämfört med juli då den var 0,7 procent. I augusti 2003 var inflationstakten 1,7 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 1,0 procent i augusti. Senaste månaden: priserna ned 0,1 procent Konsumentpriserna sjönk med i genomsnitt 0,1 procent från juli till augusti. Till den totala nedgången av konsumentprisindex bidrog lägre priser på drivmedel (-2,2 %) med 0,1 procentenhet. Lägre priser på paketresor (-6,9 %) bidrog nedåt med ytterligare 0,1 procentenhet. Höjda priser på el (0,4 %) tillsammans med bränsle (5,0 %) motverkade den totala nedgången med 0,1 procentenhet. Senaste tolv månaderna: priserna upp 0,6 procent Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 0,6 procent i augusti, vilket innebär en minskning jämfört med juli då den var 0,7 procent. Till den totala uppgången under tolvmånadersperioden bidrog höjda priser inom området transport (4,1 %) med 0,6 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på drivmedel (6,0 %) med 0,3 procentenheter. Prishöjningar på transporttjänster (7,8 %) bidrog med 0,2 procentenheter. Höjda priser på inköp av fordon (0,6 %), underhåll och reparation av fordon (4,8%) samt andra kostnader för fordon (4,3 %) bidrog tillsammans med ytterligare 0,1 procentenhet. Ökade boendekostnader (0,8 %) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter till den totala uppgången. Därav bidrog höjda hyror (3,0 %) med 0,4 procentenheter. Högre priser på el (1,2 %) och eldningsolja (17,5 %) bidrog vardera med 0,1 procentenhet. Kommunala taxor (5,4 %) och reparationer (2,6 %) bidrog tillsammans med ytterligare 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades av sänkta räntekostnader (-8,5 %) som bidrog nedåt med 0,5 procentenheter. Prisökningar på frukt (5,9 %), sjuk- och tandvård (6,5 %), restauranger (1,9 %) samt försäkringar (6,2 %) bidrog med vardera 0,1 procentenhet. Rekreationstjänster och kulturella tjänster (3,0 %) bidrog uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet. Prisökningar på personlig hygien (2,0 %) och läkemedel och glasögon (2,0 %) bidrog tillsammans med 0,1 procentenhet. Den totala uppgången av konsumentprisindex motverkades av prissänkningar på kläder (-4,7 %) samt teletjänster och utrustning (-4,8 %) som bidrog nedåt med vardera 0,2 procentenheter. Sänkta priser inom audiovisuell och fotografisk utrustning (-9,2 %) bidrog nedåt med ytterligare 0,2 procentenheter. Sänkta priser på grönsaker (-6,2 %) samt inventarier och hushållsvaror (-1,5 %) bidrog nedåt med vardera 0,1 procentenhet. KPI för augusti 2004 är 278,2 (1980=100). Inflationsmålet och den underliggande inflationen Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem. UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras. Den underliggande inflationen, mätt som prisförändringen under de senaste tolv månaderna, var i augusti enligt UND1X 1,0 procent (juli 1,1 procent) och enligt UNDINHX 1,7 procent (juli 1,7 procent). Den genomsnittliga prisförändringen från juli till augusti var enligt UND1X –0,1 procent och enligt UNDINHX 0,1 procent. Motsvarande förändringar föregående månad var enligt UND1X –0,2 procent och enligt UNDINHX oförändrad. Från juli till augusti 2003 var prisförändringen enligt UND1X oförändrad och enligt UNDINHX 0,2 procent. Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Josef Svensson, tfn 08-787 07 23. Inflationstakten i EU Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige sjönk från juli till augusti med 0,1 procent. Motsvarande period år 2003 sjönk HIKP med 0,1 procent. Från augusti 2003 till augusti 2004 var ökningen 1,2 procent. HIKP för augusti 2004 har beräknats till 113,1 (1996=100). Senast publicerad HIKP för EU-länderna avser juli månad. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 15 medlemsländer t.o.m. april 2004 och 25 medlemsländer fr.o.m. maj 2004) var i juli 2,2 procent. För EMU (MUICP, vilket omfattar 12 medlemsländer) 2,3 procent och för Sverige 1,2 procent. HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg. Nettoprisindex Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner, sjönk med 0,1 procent från juli till augusti. Sedan augusti 2003 har nettopriserna stigit med 0,2 procent. NPI för augusti 2004 har beräknats till 237,2 (1980=100). För tabell och diagram, se http://www.scb.se/templates/pressinfo____100471.asp Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats Nästa publiceringstillfälle Konsumentprisindex för september publiceras tisdag 12 oktober kl. 10.00. Statistikansvarig myndighet och producent SCB, Enheten för prisstatistik Box 24300 104 51 Stockholm Fax 08-506 946 04 Förfrågningar Marcus Widén Tfn 08-506 944 38 Epost fornamn.efternamn@scb.se Maria Martinsson Tfn 08-506 944 67 Epost fornamn.efternamn@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44