Pressmeddelande -

Näringslivets investeringar enligt oktoberenkäten 2008: Industrins investeringar minskar 2009

Industrin planerar att investera 64 miljarder kronor i Sverige nästa år. Det innebär att investeringsvolymen beräknas minska med 8 procent jämfört med innevarande år, räknat i fast penningvärde. Investeringarna under 2008 beräknas till 70 miljarder kronor, en ökning med 4 procent jämfört med 2007.

Den inbromsning av investeringarna som noterats för 2008 fortsättersåledes nästa år och enminskning av volymerna väntas i nästan alla industribranscher.

Inom gruvindustrin tyder planerna på en minskning med 15 procent jämfört med 2008. Även kemisk industri planerar en minskning av investeringsvolymen, med 10 procent. Det samma gäller transportmedelsindustrin, där den planerade minskningenär närmare 10 procent.

Det är enbart trävaruindustrin och metallverk och metallvaruindustri som planerar för ökade investeringsnivåer. Här väntas ökningar med 15 respektive 5 procent nästa år.

Graf: Industrins investeringar 1996-2009

Investeringarna inom energisektorn fortsätter att öka 2008
Energisektorns investeringar, som ökat varje år under hela 2000-talet, väntas bli 32,3 miljarder under 2008. Det motsvarar en volymökning med 14 procent. De investeringsplaner som lämnats för 2009 stannar vid 28,6 miljarder, vilket motsvarar en volymminskning med 5 procent jämfört med 2008.

Minskande investeringar för tjänsteföretagen
Varuhandelsföretagen redovisar investeringsplaner för 2009 som uppgår till 9,1 miljarder kronor. Nivån för 2008, 12,9 miljarder, är i det närmaste oförändrad jämfört med föregående år. Det är främst företagen inom detaljhandeln som väntar en minskad investeringsaktivitet under 2009, medan partihandelsföretagen planerar för en oförändrad investeringsnivå.

Företagen inom uthyrning, forskning och företagstjänster redovisar investeringsplaner för år 2008 som uppgår till 9,5 miljarder kronor. Det indikerar en ökning av investeringsnivån med 7 procent jämfört med 2007. De investeringsplaner som redovisas för år 2009 uppgår till 6,2 miljarder kronor, en minskning med närmare 25 procent.

Bank- och försäkringsföretagens investeringsplaner för2008 beräknas till 4,7 miljarder kronor, en minskning av investeringsvolymen med närmare 10 procent jämfört med år 2007. Inför nästa år väntas ytterligare volymminskning med knappt 5 procent.

Investeringar för byggnadsverksamheten
Byggföretagens investeringsplaner för det innevarande året uppgår till 5,4 miljarder kronor, exklusive vägar och järnvägar. Uppgifterna innebär att investeringarna väntas öka med 10 procent i år. Däremotinnebär planerna för nästa år, 2,8 miljarder, en kraftig minskning av volymen.

Investeringsnivån inom transport och magasinering stiger
Investeringarna inom transport, magasinering och kommunikation visar planer på 24,1 miljarder kronor under innevarande år. Därmed ökade investeringsvolymen med 6 procent jämfört med 2007. De planer som lämnats för 2009, totalt 22,9 miljarder kronor, innebär en återgång till 2007 års nivå.

Investeringar inom fastighetsförvaltning
Bland fastighetsförvaltande företag uppgår planerna för 2008 till 58,6 miljarder kronor. Det motsvarar en nära oförändrad volym jämfört med 2007.

Efter flera år med ökande nyproduktion av bostäder, visar planerna på en ök-ning med 6 procent under 2008. Investeringarna i kommersiella lokaler minskar med 7 procent.

De nu lämnade planerna för 2009, 50,5 miljarder kronor, tyder på en minskad investeringsaktivitet. Nedgången för bostadsinvesteringarna väntas bli 6 pro-cent. Totalt beräknas investeringsvolymen minska med 3 procent. Investerings-planerna som avser investeringar i lokaler och andra byggnader väntas bli oför-ändrad i förhållande till 2008.

Tabell: Totala investeringar samt procentuell förändring 2008

Tabell: Verkställda och förväntade investeringar 2007 - 2009. Uppgifter enligt oktoberenkäten 2008. Miljoner kronor, löpande priser.

Definitioner och förklaringar

Investeringsenkätens uppgifter avviker från nationalräkenskapernas genom att nationalräkenskaperna använder ett vidare investeringsbegrepp. I detta ingår datorprogram, såväl köpta som egenproducerade, leasing av kapitalföremål, där nationalräkenskaperna eftersträvar en fördelning på användande bransch samt korttidsinventarier. Nationalräkenskaperna kompletterar även investeringsenkätens uppgifter med skattningar för småföretag som ej undersöks i enkäten.
Erfarenhetsmässigt avviker företagens faktiska investeringar från de förväntade på ett delvis systematiskt sätt. SCB utnyttjar detta förhållande då vi på grundval av företagens uppgifter gjort en bedömning av investeringsvolymen 2009.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande publiceras2009-03-10 kl 9.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08 - 506 948 10

Förfrågningar
Matti Särngren
Tfn 08-506 949 61
E-post matti.sarngren@scb.se

Eva Lindroth
Tfn 08-506 944 86
E-post eva.lindroth@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44