Pressmeddelande -

Nationalräkenskaper, snabbversion för andra kvartalet 2011: BNP ökade 5,3 procent

Den första preliminära sammanställningen av nationalräkenskaperna för andra kvartalet visade en ökning av bruttonationalprodukten (BNP) med 5,3 procent, kalenderkorrigerad och jämförd med motsvarande kvartal 2010. Fasta bruttoinvesteringar gav det starkaste bidraget till BNP-utvecklingen. Säsongrensad och jämförd med det första kvartalet 2011 ökade BNP med 1,0 procent.

 SCB gör för andra kvartalet varje år en snabbversion av BNP-beräkningarna som presenteras en månad efter kvartalets utgång. Snabbversionen för andra kvartalet bygger på ett mer begränsat dataunderlag och är mer osäker än en ordinarie beräkningsomgång. Ordinarie beräkning kommer att publiceras den 20 september 2011.

Procenttalen avser volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år, om inget annat anges. För användningssidan används faktiska värden. För BNP, produktionssidan och arbetade timmar används kalenderkorrigerade värden.

Andra kvartalet 2011 innehöll en arbetsdag mindre än andra kvartalet 2010. Det innebär att den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen blev 0,5 procentenheter högre än BNP-utvecklingen i faktiska tal.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,3 procent. Störst bidrag till utvecklingen gav utgifter för inköp av bilar och svenskars konsumtion utomlands. Däremot minskade utgifterna för bränsle och el. Hushållens konsumtionsutgifter bidrog med 1,1 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 0,5 procent. Statens utgifter minskade med 1,2 procent. Landstingens utgifter ökade med 3,0 procent och primärkommunernas med 0,2 procent. Offentliga konsumtionsutgifter bidrog med 0,1 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 8,1 procent. I näringslivet steg investeringarna med 7,8 procent. Offentliga myndigheters investeringar ökade med 9,6 procent. Sammantaget bidrog fasta bruttoinvesteringar med 1,5 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Lagerinvesteringar bidrog med 0,7 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Exporten ökade med 7,8 procent och importen med 5,8 procent. Även detta kvartal var det varuexporten som bidrog till exportökningen. Varuexporten ökade med 9,1 procent medan tjänsteexporten steg med 4,8 procent. Varuimporten ökade med 6,3 procent och tjänsteimporten med 4,5 procent. Exportnettot gav ett positivt bidrag med 1,3 procentenheter till BNP-tillväxten.

Produktionen inom näringslivet ökade med 7,2 procent. De varuproducerande branscherna ökade med 9,2 procent. Tjänstebranscherna ökade med 6,1 procent där det största bidraget kom från parti- och detaljhandeln. Offentliga myndigheters produktion ökade med 1,0 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 2,5 procent och antalet arbetade timmar ökade med 1,8 procent vilket innebar en fortsatt minskad medelarbetstid. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 2,2 procent och inom offentliga myndigheter med 1,0 procent. Arbetsproduktiviteten inom näringslivet ökade med 5,0 procent. Säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2011 ökade antalet arbetade timmar i ekonomin med 0,4 procent.

Revideringar

I enlighet med nationalräkenskapernas revideringspolicy har inga revideringar av tidigare kvartal gjorts vid detta beräkningstillfälle. Kalenderkorrigerade och säsongrensade värden uppdateras dock vid varje kvartalsberäkning för hela perioden från och med 1993. I den ordinarie beräkningen av andra kvartalet, som publiceras den 20 september, ses även beräkningarna av första kvartalet 2011 över. I samband med publiceringen i september 2011 kommer nationalräkenskaperna för första gången att redovisas enligt näringsgrensindelning för SNI 2007.

Fördjupning

Publikationen BNP kvartal 2011:2 Snabbversion innehåller fler förklaringar och tabeller.

Dokumentet finns under Publikationerhttp://www.scb.se/nr0103 .

Se film från presskonferensen där tillväxten i den svenska ekonomin presenteras. Filmen finns tillgänglig på SCB:s webbplats http://www.scb.se/nr0103 från kl 14.00 den 29 juli 2011.  

För statistik och tabeller se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318583.aspx

 

Definitioner och förklaringar

Volymförändringar: I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För BNP, produktion och sysselsättning används kalenderkorrigerade värden.

Kalenderkorrigerad (dagkorrigerad): Används för jämförelse mellan samma kvartal eller halvår olika år. Innebär korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under ett kvartal eller halvår. Helårssiffror redovisas utan kalenderkorrigering.

Säsongrensad: Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Faktiska värden: Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år.

Fasta priser: BNP och dess komponenter är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till referensår 2010. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår 2010 inte är additiva för åren före referensåret. En summering av till exempel försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP. Värdena för de två senaste aktuella åren är däremot additiva. Se gärna artikeln ”Kedjning med Annual overlap” under Temaartiklar och kommentarerwww.scb.se/nr0103 för mer information om kedjeindexmetoder.

Bidrag till BNP-utvecklingen: De uppgifter som redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen avser faktiska värden och är inklusive importinnehållet i respektive delaggregat.

Jämförbarhet med primärstatistik: Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen vidtas justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma på grund av att aktualiteten kan vara olika. Se till exempel publikation BNP kvartal 2008:1 för en beskrivning av skillnaderna mellan kalenderkorrigeringen i NR och AKU.

Avstämning: BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik såväl från användningssidan som från produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs därför avstämningsjusteringar.

Sparkvot: Sparkvoten definieras som sparande i förhållande till disponibel inkomst. Sparandet, och därmed sparkvoten, kan beräknas inklusive eller exklusive sparandet i tjänste- och premiepensioner.

Publikation

Se publikation BNP-kvartal på SCB:s webbplats www.scb.se/nr0103 under publikationer. De aktuella tabellerna för BNP kvartal från 1993- finns även i excel under fliken Tabeller & Diagram på denna sida.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-09-20 kl. 09.30.Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar

Thomas Helgeson
Tfn 08-506 944 34
E-post nrinfo@scb.se


Anders Jäder
Tfn 08-506 947 28
E-post nrinfo@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • nationalräkenskaper
  • bruttonationalprodukt
  • bnp
  • statistiska centralbyrån

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44